sreda, 10. marec 2010

REVOZ BO SREDI MESTA ŠE GRADIL

O spremembah načrta za območje tovarne Revoz in interesih mesta.

Na minuli seji občinskega sveta smo svetniki obravnavali tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta Revoz, katerega namen je ponuditi boljše in zadostne investicijske možnosti za to pomembno novomeško tovarno. V zvezi z načrtom sem na Odboru za okolje in prostor ter na občinskem svetu podal tudi nekaj pripomb, ki se posebej ozirajo v stični prostor med območjem tovarne in njeno stanovanjsko soseščino oziroma na površine znotraj kompleksa, kjer je predvidena javna raba - denimo prostor ob potoku Težka voda, ob gradu Grm, ob Belokranjski cesti.

Moje pripombe po sklopih so bile približno naslednje:

Pešpot ob Težki vodi:
Problem: Peščena pešpot je v zadnjih letih slabo vzdrževana, enkrat ali dvakrat letno pa jo poškoduje tudi močnejše deževje, predvsem pa poplave, ko se potok razlije v okolico. Pot je slabo uporabna tudi v zimskem času oziroma ko je območje zasneženo, saj je nihče ne čisti, ter v večernem oziroma nočnem času, ker je neosvetljena. Ambient na deu poti kazi tudi ograja, ki je postavljena ob poti.
Pripomba: Predlagam, da se poda možnost za tlakovanje poti, kakršno bo terjalo nižji nivo vzdrževanja ter se lahko zoperstavilo moči vodnega toka potoka, da se zagotovi možnost osvetlitve poti. Čimprej naj se tudi odstrani ograje na nivoju ob potoku in to terja tudi v načrtu.


Igrišče:
Problem: na območju Revoza, nekako pod Regrčo vasjo, sta urejena otroško igrišče ter travnato nogometno igrišče. Načrt ju ne upošteva in ne nudi možnosti razvoja igralnih površin.
Pripomba: Predlagam, da načrt zariše območje za rekreacijske površine, pripozna tudi obstoječe že urejene, predvsem pa zagotovi tudi možnosti za njihov razvoj v smislu, da bi lahko obstoječemu otroškemu in nogometnemu igrišču dodali še igrišče za košarko, odbojko na mivki, balinišče, morda bmx poligon in podobno. Predvideti je treba tudi zasaditev ob igralnih površinah.

Brvi preko potoka:
Problem: V načrtu so zarisane tudi štiri brvi preko potoka Težka voda, od katerih sta dve novi, a vse so izven območja urejanja.
Pripomba: V območje urejanja s tem prostorskih aktom je treba zaobjeti tudi obstoječe in predvsem predvidene nove brvi za pešce preko potoka ter zapisati oblikovne pogoje za njihovo ureditev.

Bregovi potoka:
Problem: Praktično ves prostor ob potoku je nasipan z materialom, zemljino, ki je bil pridobljen ob izkopih ob gradnji tovarniških hal v preteklosti. Kasneje je bilo stanje deloma sanirano, še vedno pa je zato razlivno območje potoka zelo zožano, kar povzroča tudi večje probleme ob prestopanju korita potoka ob popolavah, saj tekoča voda zato dobi večjo hitrost in moč. Celo ob samem potoku, na skrajenm zahodnem delu kompleksa, so še ostanki teh nasipov.
Pripomba: predvidi naj se odstranitev ostankov nasipanega materiala na bregovih potoka na skrajnem zahodnem robu kompleksa.


Faznost:
Problem: Načrt ne predvideva ustrezne umestitve površin, ki so namenjen javni uporabi, v časovni dinamiki izvedbe načrta.
Pripomba: Predlagam, da se v določbe o faznosti izvedbe načrta zapiše, da je treba vse brvi preko potoka ter ureditve v zelenem času ob potoku, torej tlakovanje poti, osvetlitev, ureditev vseh igralnih površin, izvesti najkasneje hkrati z dokončanjem prvega izmed v fazi 2. skladno s tehnološkimi zahtevami Revoza predvidenih novogradenj.


Belokranjska cesta:
Problem: Ob Belokranjski cesti je po načrtu predvidena ureditev 1 meter široke kolesarske steze, ob njej pa se nahaja tudi obstoječi drevored prvotno 88 dreves, ki so bila posajena v spomin na tovariša Tita.
Pripomba: Predlagam, da se ob Belokranjski cesti zagotovita kolesarski stezi v širini 1,5 metra, obstoječi drevored pa naj se ohranja in vzdržuje ter tudi ustrezno označi, predvsem pa naj se tovarniško ograjo namesti na način, da bo drevored stal na mestni strani, ne pa na tovarniški strani. Primerno, celo nujno bi bilo tudi natančno določiti potek ceste.


Grad Grm:
Problem: Načrt je neusklajen z ambicijami glede urejanja okolice gradu Grm in Mordaxove kapele. Strokovne podlage za prostorski akt za območje kompeksa gradu Grm smiselno predvidevajo rekonstrukcijo reliefa med Mordaxovo kapelo in gradom, s čimer se tudi ukine del ceste, ki vodi do enega izmed vhodov v Revoz, ki pa že vrsto let ni namenjen vozilom. V strokovnih podlagah so predvidene tudi določene prilagoditve konfiguracije terena ter zasaditve, da bi čim bolj zmanjšali konflikten vizualni stik med tovarno in gradom. Neoziraje se na to se želi s spremembami prostorskega akta za Revoz na območju tovarne, a ob gradu urediti dodatna parkirna mesta, ki bi seveda terjala tudi ohranitev tega dostopa oziroma ponovno ureditev dovoza, obenem pa odmišljajo tudi potrebo po spremembi terena zaradi problema stika z gradom v območju tovarne.
Pripomba: Načrt naj ureditve na območju stika s kompleksom gradu Grm podredi zahtevam tega kulturnega spomenika.

Zasaditev:
Problem: Načrt predvideva tudi precej novih zasaditev v območju tovarniškega kompleksa, katerih namen je maskirati manj privlačne podobe tovarne za poglede z okoliškega prostora. Pri tem ni navedeno, kakšna mora biti ta zasaditev. Jedro problema je v tem, da investitorji najpogosteje skladno z načrti zasajajo zelo mlada drevesa, so pač najcenejša, s čimer je namen zasaditve dosežen šele čez nekaj desetletij, ko drevo dovolj odraste, da služi z načrtom predvidenemu namenu.
Predlog: Načrt naj opredeli, da je treba zasaditi drevesa določenega minimalnega prsnega obsega, z namenom, da se že v začetku oziroma čimprej

Pravo:
Problem: V odloku o spremembah in dopolnitvah je več nomotehničnih napak in nedoslednosti, mrgoli jih pa v osnovnem odloku.
Pripomba: Odlok naj pozorno pregleda pravna služba občine ter vse napake in slabosti odpravi.

Lastnina:
Problem: Več parcel v območju tovarniškega kompleksa je javno dobro. Gre za parcele 1221/7, 1221/8, 1221/9, 1221/10, 1221/11, 1221/12. Nenavadno je, da se parcele, ki so javno dobro, nahajajo v območju, ki je zagrajeno s tovarniško ograjo, še bolj pa, da so že pozidane.
Pripomba: Treba je čimprej urediti lastniške odnose v smislu, da se javno dobro ukine, parcele pa v delu, ki zadevajo ureditve podjetja Revoz, proda podjetju Revoz.

Pomembno pripombo na odboru je dal tudi kolega, ki je trejal, da je treba zagotoviti kvalitetno oblikovanje pročelij objektov, ki mejijo na javni prostor. Upati je, da bo občinska uprava v odlok znala zapisati določbo, ki bo to zahtevo zmogla udejaniti.


Tomaž Levičar, arhitekt

(Fotografija: Grad Grm in Revoz, 13. september 2007; Belokranjska cesta, 6.10.2009 in 1.11.2009; Revoz - igrišče, parkirišča, pogled, 13. marec 2010)

Ni komentarjev: