sreda, 28. julij 2010

LEPO NOVO MESTO: FRANČIŠKANSKA CERKEV


Tomaž Levičar


Fotografije: Frančiškanska cerkev, 28. julij in 4. avgust 2010

nedelja, 25. julij 2010

torek, 20. julij 2010

1000 BESED: IZKUŠNJE


Cirkus na Loki, 18. julij 2010

POBUDE IN VPRAŠANJA - 31. SEJA

Na 31. seji občinskega sveta, ki je bila 15. in 19. julija 2010, sem ob točki »Pobude in vprašanja« na podlagi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto predal naslednje pobude in vprašanja ter prosil za pripravo kvalitetnih pisnih odgovorov:
1. PREGLED POBUD IN VPRAŠANJ IN PRIPRAVA ODGOVOROV – ponovitev pobude
Prosim za aktualiziran pregled pobud in vprašanj občinskih svetnikov v tem mandatu z navedbo datuma odgovora pri posamezni pobudi oziroma vprašanju.
Obenem prosim za pripravo odgovorov na vse še neodgovorjene pobude in vprašanja iz preteklih sej.

2. NOVI TRG 6 – vprašanje, pobuda
Po dostopnih podatkih bi moral biti objekt Novi trg 6 že odstranjen. Žal še vedno stoji skupaj z gradbenimi plankami in reklamnimi panoji. Glede na to, da ima občina v tem primeru možnost terjati odstranitev objekta, če se ne motim, lahko to izvede tudi sama na stroške investitorja, da župan od lastnika (investitorja) zahteva takojšnjo odstranitev objekta.
Obenem predlagam, da občina tudi vzpodbudi izvedbo arhitekturnega natečaja za to lokacijo.

3. ŠMIHELSKA CESTA – vprašanje
Krajši odsek Šmihelske (oz. Ljubenske ceste) je v gradnji. Prosim pa za podatek, katere aktivnosti se vodijo za nadaljevanje gradnje Šmihelske ceste po novi trasi vse do Regrških košenic oziroma križanja z železniško progo.

4. ČLANSTVO V SVETIH JAVNIH ZAVODOV – pobuda
Glede na sila slabo definirane pogoje za članstvo v svetih javnih zavodov, kakor kaže tudi zadnji primer glede oblikovanja seznama članov sveta s strani MO NM, dajem pobudo, da občina pripravi spremembo vseh aktov, ki urejajo to vprašanje, in sicer na način, da bo delo teh svetov lahko na vseh vitalnih področjih dela zavodov lahko strokovno na najvišjem možnem nivoju. Pri tem velja uveljaviti zahtevao po dosedanjem strokovnem delu na določenem področju oziroma zahtevan obseg referenc …

Prosim tudi za pripravo pregleda aktualnih pogojev za članstvo v svetih javnih zavodov, katerih (so)ustanovitelj je novomeška občina ter za aktualni seznam vseh članov v teh svetih.

Prosim tudi za zelo natančen podatek, iz katerega predpisa izhaja, kakor je bilo s sgtrani župana in njegovih sodelavcev rečeno, ne pa tudi argumentirano na zadnji seji občinskega sveta, da občinski svet na svoji seji ne more spremeniti odločitve Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja denimo glede nabora članov za svet javnega zavoda. Vsekakor je vsaj nenavadno, da občinski svet, ki je najvišji organ odločanja v občini, ne more odločitve svoje lastne komisije korigirati, temveč jo lahko le sprejme ali zavrne, kakor je bilo povedano.

5. PESKOVNIKI NA IGRIŠČIH – pobuda
Igrišči ob potoku Težka voda ob Revozu in igrišče na Trdinovi ulici imata nameščena tudi peskovnika. Žal pa vse od ureditve teh igrišč do danes, torej okoli 4 leta, občina oziroma upravljavec njenih igrišč vanje ni dal peska oziroma mivke za igro.
Dajem ponovno pobudo, da se to čimprej stori ter tako omogoči igro otrok tudi v peskovnikih. Zagotovi naj se tudi kasnejšo občasno menjavo mivke.

6. KRAJEVNI POLICAJI – vprašanje
Prosim za podatek, če v Novem mestu, kakor je bilo to še nekaj let nazaj, še obstajajo t.i. krajevni policaji, kako občina ali krajevne skupnosti z njimi oziroma policijsko postajo sodelujejo, kdo to po posameznih delih Novega mesta sploh so in kako se lahko občani z njimi povezujejo.

7. NADZORNE KAMERE NA KANDIJSKEM MOSTU – vprašanje
Glede na to, da je občina pred časom dejala, da bo namestila nadzorne kamere za nadzor prometa preko Kandijskega mosta, in glede na to, da je pred dnevi ob prečkanju mosta za mano po pločniku vozil večji tovornjak, ki ga je kamera najbrž tudi zabeležila, prosim za podatek, koliko tovrstnih kršitev je bilo v zadnjem obodbju s pomočjo nadzorne kamere ugotovljenih in kako so bile sankcionirane.

8. MENJAVA PARCEL OB GRADU GRM – pobuda
Predlagam, da občina lastniku parcele 1089 v k.o. Kandija predlaga menjavo cca 1,5 do 2 metra širokega pasu njegove parcele, ki poteka neposredno ob cesti oziroma kostanjevem drevoredu, za del sosednje občinske parcele s številko 1085 (razen pas ob cesti), ki je občina sploh ne uporablja. S tem bi občina pridobila zemljišče za kvalitetno ureditev kostanjevega drevoreda in opornega zidu za cesto, lastnik parcele 1089 pa bi dobil povsem ustrezen nadomestek na drugi strani svoje parcele.

9. GRMSKO SPREHAJALIŠČE – vprašanje
V oziru na enega izmed predhodnih odgovorov na moje vprašanje v zvezi s sprehajalno potjo ob Težki vodi od obstoječega sprehajališča do Gotne vasi oz. Belokranjske ceste, prosim za aktualno informacijo o aktivnostih občine in podjetja Krka v zvezi z ureditvijo tega novega odseka (projekt, financiranje, čas izvedbe, izvajalec…).

10. ZDRUŽITEV VRTCEV – vprašanje
Zanima me, kako potekajo aktivnosti v zvezi z združitvijo vrtcev, za kar se je pred časom na pobudo župana oziroma občinske uprave s sklepom odločil večinski del občinskih svetnikov.

11. KIOSK NA TRDINOVI ULICI IN INFO TOČKA – pobuda
Glede na to, da je bil dolga leta zapuščeni kiosk na Trdinovi ulici pred meseci vendarle odstranjen, ob tem pa so vendarle ostali temelji, predlagam, da občina na tem prostoru oblikuje kako novo ureditev – recimo namestitev večje gugalnice za več oseb ali pa počivališča z informacijsko točko za oziroma o KS Kandija Grm (karta, osnovni podatki o KS, zanimivosti o KS,…).

12. BAZEN AN PROSTEM – vprašanje
Kako potekajo aktivnosti zvezi z določitvijo lokacije za bazen na prostem, kakršen je bil pred leti predviden na prostoru pod današnjim trgovskim centrom Tuš v okviru športno-rekreacijskega območja Portoval oziroma kako nasploh potekajo priprave na to investicijo?

13. EKO OTOK NA ULICI OB TEŽKI VODI – pobuda
Lokacija eko otoka ob križišču Šmihelske ceste in ulice Ob Težki vodi ter obenem ob starem gospodarskem objektu se mi zdi neposrečena. Predlagam, da pristojni poiščejo za varnost uporabe oziroma udobje uporabnikov in prometno varnost primernejše mesto.

14. PARKIRNI MESTI, REZERVIRANI ZA VOZILA MO – vprašanje
Prosim za podatek, koliko kazni je bilo izdanih zaradi nepravilnega parkiranja na dveh parkirnih mestih, ki sta rezervirani za vozila MO Novo mesto pred rotovžem na Glavnem trgu.
V preteklem času lahko praktično vsakodnevno opazimo na teh parkirnih mestih parkirana vozila brez ustreznih dovolilnic in domnevno celo tudi ne službena vozila MO NM, zato sklepam, da je s strani redarstva zaznanih kršitev precej.

15. PROJEKTI OBČINE – vprašanje
Prosim za informacijo v zvezi z naslednjimi projekti občine (stanje, trenutna aktivnost, nosilec projekta, okvirni rokovnik, financiranje,…):
-obnova Narodnega doma,
-obnova tržnice,
-ureditev telovadnice ob OŠ Stopiče,
-izgradnja servisnega objekta ob teniških igriščih v Portovalu,
-izgradnja univerzitetnega kampusa v Drgančevju,
-ureditev športne dvorane ob Šolskem centru Novo mesto,
-obnova Knjižnice Mirana Jarca,
-krajinski park Gorjanci.

16. RAZGLEDNA TOČKA V ZVONIKU - vprašanje
Glede na to, da je bila moja pobuda o ureditvi razgledne točke za turiste v zvoniku cerkve Svetega Nikolaja, seveda skupaj s stopniščem, pred časom s strani občine in predstavnikov cerkve ocenjena kot dobra, me zanima, kako sta občina (nosilec razvoja turizma) in škofija (lastnik objekta) pristopili k izvedbi te ideje.

17. OTROŠKA IN ŠPORTNA IGRIŠČA – vprašanje
Prosim za podatek, katera otroška in športna igrišča in v kolikšni meri je občina obnovila v letu 2009 in 2010 ter kje jih je morebiti uredila na novo ozioma kje jih še bo in kako v tem proračunskem letu.

18. MEDOBČINSKI PROJEKTI – vprašanje
Prosim za podatek, pri katerih projektih novomeška občina sodeluje s sosednjimi oziroma ostalimi dolenjskimi občinami.

19. TABLA CENTRA ZA SOCIALNO DELO NA RESSLOVI ULICI – vprašanje
Zanima me, zakaj je tabla Centra za socialno delo postavljena sredi pločnika na Resslovi ulici na zemljišču, ki je v lasti MO Novo mesto. Ocenjujem, da je taka ureditev z vidika prometne varnosti neprimerna in predlagam odstranitev oziroma prestavitev.

20. INVESTICIJSKI PROJEKTI DRŽAVE V NOVOMEŠKI OBČINI – vprašanje
Prosim za podatek, katere investicijske projekte na prostoru novomeške občine trenutno izvaja država ali pri njih sodeluje oziroma katere projekte država načrtuje na tem prostoru udejaniti v prihodnjih letih – ceste, železnice, šolstvo, kultura, šport, uprava, okolje, energetika,… Prosim za podatek o imenu projekta, kratkemu opisu, skupni vrednosti in deležu financiranja s strani države, letu začetka in predvidenega končanja projekta.
Tomaž Levičar
Mestni svetnik

sobota, 10. julij 2010

PITA ZELJANICA


Že res, da nisem najboljši poznavalec novomeških burekdžinic, toda v ponudbi znanih doslej nisem našel pite zeljanice. To reč je celo v Sloveniji nasploh težko najti. Sedaj je to drugače. V pekarnici na začetku Rozmanove ulice nimajo le bureka, ampak tudi zeljanico. Zeljanica, 1,5 evra, povsem dobra.
Tomaž Levičar
Fotografija: zeljanica, 10. julij 2010

sobota, 03. julij 2010

NOČ PRI GRADIČU JULIJE PRIMIC


V gradiču Neuhof, sedaj je del interne bolnice, prej konec 19. stoletja prizidane bolnice usmiljenih bratov, je sredi 19. stoletja živela Prešernova muza - Julija Primc.
Tomaž Levičar
Fotografija: gradič Neuhof, 2. julij 2010