petek, 30. november 2007

NEMI GOVOREC: ZMAJSKI MOST

Steber železniškega viadukta Revoz ob Mordaxovem sprehajališču, 18. avgust 2007

ponedeljek, 26. november 2007

sobota, 24. november 2007

TRDNO OBLJUBLJAM: NARODNI DOM

O drugem delu obljube, izrečene kar v istem stavku, in spet o tem, kako stvari stojijo oziroma razpadajo še po dobrem letu dni.

»Poskrbel bom tudi, da bosta v kratkem odprta Restavracija Breg in urejen Narodni dom.«
Alojzij Muhič, Vaš mesečnik, številka 29, september 2006


(Fotografije: Narodni dom, 21. november 2007)

petek, 23. november 2007

POBUDE IN VPRAŠANJA - 10. SEJA

Na 10. seji občinskega sveta, ki je bila včeraj, torej 22. novembra 2007, sem pri točki »Pobude in vprašanja« izpostavil naslednje teme:

1. ŽUPAN IN ROMI IN REPRESIJA – vprašanje
Sodeč po poročanju medijev (Park, Dobro jutro) je župan MO Novo mesto Lojze Muhič na oktobrski okrogli mizi o reševanju problemov romske skupnosti predlagal reševanje z grožnjo nasilja in z nasiljem samim. Ena njegovih misli se je glasila: »Ne glede na stanje mora represija začeti delovati. Če ne gre drugače, gre s palico!«
Ocenjujem, da je tak pogromaški in do nasilja permisiven in celo afirmativen nastop župana mestne občine povsem neprimeren in škodljiv za ugled Novega mesta.
Prosim pa, da župan svojo izjavo pojasni občinskemu svetu in po možnosti javno korigira tako neprimerno stališče.
V kolikor so zapisi v medijih neresnični, kar bi bilo glede na težo in neprimernost zabeležene izjave župana seveda močno upati, saj gre tudi za močno okrnitev ugleda občine in instituta župana, tedaj naj se občina oziroma župan na te zapise v medijih tudi odzovejo z zanikanjem.

2. GLAVNI TRG 25 OZ. SOKOLSKA ULICA 4 - pobuda
MO Novo mesto je na moje vprašanje v zvezi s stavbo Glavni trg 25 (oz. Sokolska ulica 4) odgovorila, da je občina zdaj že vknjižena kot lastnik nepremičnine. Ne mislim se spotikati v del odgovora, ki se nanaša na oceno primernosti prostorov za umestitev občinske uprave zanje, saj strokovno nikakor ni utemeljen, želim pa podati v zvezi z zadevo pobudo, da:
-naj MO Novo mesto prostore nameni mladinski kulturi, pri čemer predlagam, da naj jih skuša za prihodnja leta oddati zavodu Lokalpatriot, ki se sooča s trenutno prostorsko stisko in ki seveda že vrsto let uspešno promovira ne le mladinski kulturo v mestu, ampak pravzaprav kulturo in družabnost v širšem pomenu besede;
-naj MO Novo mesto od podjetja Mercator d.d. izterja odškodnino za uporabo prostorov v preteklih letih, znotraj tega pa naj seveda tudi vrne njen vložek v prostore.

3. PLAČE V JAVNIH ZAVODIH IN PODJETJIH - vprašanje
Prosim za podatek, kakšne so plače vodilnih delavcev v podjetjih in zavodih, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Mestna občina Novo mesto, ter kakšne so povprečne plače zaposlenih v posameznem zavodu oziroma podjetju in kakšna je najvišja in kakšna je najnižja plača v posameznem zavodu oziroma podjetju.
Zanima me tudi, kakšna je povprečna plača zaposlenih v občinski upravi MO Novo mesto ter kakšna je najvišja in kakšna je najnižja plača.
Prosim tudi za podatek, kakšni so mesečni odhodki občine v zvezi z izplačili za podžupane MO Novo mesto.

4. RESTAVRACIJA BREG - vprašanje
Septembra 2006 je Lojze Muhič, tedaj še podžupan MO Novo mesto, dejal, da bo poskrbel, da bo v kratkem odprta Restavracija Breg. (Vaš mesečnik, številka 29, september 2006, str. 19) Po mojih podatkih oziroma opažanjih je restavracija še vedno zaprta.
Prosim za podatek, zakaj župan ni poskrbel za odprtje in kje so trenutno problemi v zvezi s tem objektom oziroma izvajanjem sicer tradicionalne gostinske dejavnosti v njem.

5. PLOČNIK IN KOLESARSKA STEZA OB BELOKRANJSKI CESTI – vprašanje, pobuda
Prosim za informacijo, kdaj bo župan uredil napovedane pločnike (in kolesarsko stezo) ob Belokranjski cesti skozi Gotno vas in kdaj namerava v ta namen zagotoviti sredstva v proračunu ter v kakšni fazi je trenutno izvajanje tega projekta.
Predlagam, da se čimprej oziroma vsaj hkrati z urejanjem pločnika in kolesarske steze ob Belokranjski cesti uredi tudi odsek sprehajališča ob potoku Težka voda od Gotne vasi do obstoječega Mordaxovega sprehajališča z ureditvijo brvi preko potoka do Jedinščice in poti od brvi pod Regrčo vasjo do Ulice ob Težki vodi, saj bo to za otroke iz Gotne vasi, Jedinščice ipd zagotovo najvarnejša pot do osnovne šole Grm – poleg seveda drugih dobrobiti.

6. ODLOK O ODPIRALNEM ČASU - vprašanje
Zanima me, če novomeška občina lahko sprejme odlok o odpiralnem času (recimo na območju starega mestnega jedra), s katerim bi vzpodbudila, da bi bili poslovni lokali (predvsem se to nanaša na trgovine), zvečer odprti nekaj dlje, denimo do 20.00 ali 21.00 ure, kar je ob današnjem ritmu delovnega človeka prijaznejše do njih, odziva pa se tudi na čas obratovanja nekaterih večjih in seveda konkurenčnih trgovskih centrov. Smisel odloka bi seveda bil, da bi višje obdavčili lokale, ki bi imeli odprte poslovalnice krajši čas.

7. UREJENOST STAVBNIH LUPIN V MESTNEM JEDRU – vprašanje, pobuda
Postavljam vprašanje, kakšne so zakonske možnosti, da bi občina v starem mestnem jedru razpadajoče lupine oziroma pročelja zasebnih stavb uredila na lastne stroške, če tega seveda ne želijo oziroma ne nameravajo urediti lastniki sami, in nato vpisala v zemljiško knjigo hipoteko, dokler lastnik pač ne odplača dolga. Ukrep je sicer znan iz tujine, njegov namen pa je, da se zagotavlja trajna in celovita urejenost izpostavljenih mestnih predelov, posebej starih mestnih jeder.
(Pri tem seveda ne gre pozabiti, da je MO Novo mesto z Narodnim domom najbrž trenutno kar najslabši zgled ostalim.)

8. IGRIŠČA V OBČINI– vprašanje, pobuda
Na oktobrski seji občinskega sveta sem prejel vaše odgovore na moja vprašanja o urejanju igrišč v občini, ki sem ga postavil septembra. Glede na to, da je bil odgovor nepopoln, predvsem pa glede na to, da je bilo zapisanih nekaj neresnic, vprašanje tokrat ponavljam in nadgrajujem.Stanje: Prosim, da posredujete natančen pregled stanja otroških in športnih igrišč v MO Novo mesto, ki so na površinah v lasti MO NM, oziroma s katerimi upravlja ali jih je uredila občina. Posebej naj bodo navedena igrala, ki so poškodovana ali neuporabna – lokacija, tip igrala, vrsta poškodbe ipd, izveden ukrep, čas in cena ukrepanja.Delo: Prosim za podrobno informacijo o tem, katera dela na igriščih so bila opravljena v letu 2007. Informacija naj vsebuje točno navedbo: a) vrste in količine del oziroma igral in ostale opreme, ki so bila na novo izvedena, postavljena ali popravljena na posameznem igrišču, b) ceno del (na m2 ipd) oziroma nakupa ter ureditve posameznega igrala na posameznem igrišču, c) dobavitelja igrala oziroma podjetje, ki je opravilo popravilo oziroma izvedlo dela, d) datum, ko je bilo posamezno delo opravljeno.Načrti: Dajem pobudo, da naj Agencija za šport na podlagi lastne strokovne ocene stanja (ne pa na podlagi prispelih vlog) pripravi program urejanja igrišč za leto 2008 in 2009, ki ga mora potrditi občina, v vednost pa naj se ga dostavi občinskemu svetu.

9. ŠTUDIJA O STANJU IN POTREBNIH VLAGANJIH V PREDŠOLSKO INFRASTRUKTURO - pobuda
Mestna občina Novo mesto je v prvi polovici letošnjega leta pripravila študijo o stanju in potrebnih vlaganjih v predšolsko infrastrukturo. Prosim, da župan občinskemu svetu posreduje gradivo ali povzetek gradiva, iz katerega bo jasno razvidno, v kakšnem stanju so objekti, kakšna so potrebna vlaganja ipd. Občina naj predstavi tudi natančen program prenove objektov vrtcev v naslednjih letih. Prosim tudi za podatek, kdo je študijo pripravil, na kakšnih izhodiščih in koliko je stala.
Župan je meseca maja napovedal tudi, da bo za prenovo vrtcev pridobil tudi sredstva izven občinskega proračuna. Zanima me, katera in koliko jih je doslej uspel pridobiti.

10. VAROVANJE OBČINSKIH STAVB - vprašanje
Prosim za informacijo, katero podjetje varuje občinske stavbe, zakaj je varovanje sploh potrebno, koliko to stane občino na mesečni in letni ravni, koliko varnostnikov je zaposlenih, kakšne so njihove naloge in koliko ter kakšnih morebitnih incidentov je že bilo.

11. PARCELA OB VRTCU CICIBAN - vprašanje
Občinska uprava mi je na pobudo, ki sem jo dal na občinskem svetu, da naj se parcela (gozdič) nad vrtcem Ciciban, ki leži ob Ulici Marjana Kozine, vključi v območje vrtca, julija letos odgovorila, da bo uprava preverila lastništvo zemljišč ter proučila možnost razširitve. O bodo tudi obvestili svetnike, so še dejali.
Glede na to, da je odtlej preteklo že kar nekaj mesecev, me zanima, kakšne so ugotovitve in namere MO Novo mesto glede te zadeve.

12. ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV – vprašanje, pobuda
Občina bi morala za ponovno pridobitev certifikata o kakovosti dela po standardu ISO 9000 izvesti tudi anketo o zadovoljstvu uporabnikov z njenim delom. Izvedbo ankete je pred meseci direktor občinske uprave tudi napovedal in dejal, da išče občina izvajalca za to.
Zanima me, kdaj je bila anketa izvedena, kdo jo je pripravil oziroma izvedel, kakšna je bila cena njene izvedbe, prosim pa tudi, da občinska uprava z rezultati ankete seznani občinski svet in jo seveda objavi na svoji spletni strani.

13. NEUPRAVIČENO ZARAČUNAVANJE KOMUNALNEGA PRISPEVKA – vprašanje
Mestna občina Novo mesto ima menda odlok o komunalen prispevku neskladen z zakonodajo v določbah, ki opredeljujejo pojem »nadomestna gradnja«, zaradi česar lahko prihaja tudi do neupravičenega zaračunavanja ali vsaj do neupravičeno visokega zaračunavanja komunalnega prispevka strankam.
Zanima me, v koliko primerih je občina zaradi navedenih z zakonom neskladnih določb odloka zaračunala komunalni prispevek? Kakšna bi bila razlika v višini zaračunanega prispevka, če bi ga pri nadomestnih gradnjah občina zaračunavala skladno z zakonom? Kdaj in kako bo občina strankam vrnila morebitno neupravičeno zaračunan prispevek in za koliko sredstev gre v celoti?

14. KONZERVATORSKI PROGRAM ZA NARODNI DOM – vprašanje
Predlagam, da občina s konzervatorskim programom, ki ga je zanjo izdelal novomeški ZVKD, seznani novomeški občinski svet, predlagam pa tudi, da se objavi na spletni strani, saj tudi širšo javnost zagotovo zanimajo vsi koraki, ki so storjeni v zvezi s prenovo te stavbe, seveda pa je javnost do dostopa do tega dokumenta in podobnih tudi upravičena.

15. PRENOVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA – vprašanje
Zanima me, katera dela je še treba izvesti za dokončno prenovo kompleksa Knjižnice Mirana Jarca, koliko finančnih sredstev bo to še terjalo in kdaj predvidoma bodo opravljena ter seveda kdaj bo knjižnica v celoti prenovljena. Prosim tudi za podatek, koliko finančnih sredstev je bilo doslej že vloženih v prenovo ter kakšna je bila začetna ocena cene prenove in novogradnje knjižnice.

16. VESELI DECEMBER V NOVEM MESTU – vprašanje
Prosim za informacijo, kako bo letos v Novem mestu poskrbljeno za dogajanje v prazničnem mesecu decembru ter kdo in na kakšen način bo poskrbel za praznično okrasitev in osvetlitev mesta v letu 2007. Zanima me tudi, kako namerava občina za dogajanje v prazničnem decembru in za okrasitev ter osvetlitev mesta v tem mesecu poskrbeti v prihodnjih letih?

17. ENTENTE FLORALE – vprašanje
Prosim za natančno informacijo, kaj je bilo v Novem mestu postorjenega in v kakšnem obsegu ob udeležbi na tekmovanju Entente Florale. V gradivu »Poročilo o petini mandata župana Alojzija Muhiča«, s katerim je na prejšnji seji seznanil občinske svetnike, je napisano: »(…) V letu 2007 je oddelek sodeloval pri projektu Entente Florale. V okviru tega projekta je bilo potrebno investicijsko sanirati okolico ob poteku trase. Te sanacije so zajemale ureditev zelenih površin, čiščenje in pleskanje fasad, menjavo parkovne opreme, nasaditev vegetacije, ureditev rondojev ter pospešeno čiščenje trase ob prihodu komisije za ocenjevanje. (…)«
Prosim za podroben seznam vseh aktivnosti pri čemer naj bo navedeno, kdaj so bila dela opravljena, kdo jih je opravil, kakšna je bila cena teh del, kdaj je bil izstavljen račun zanje, jasno pa naj bo tudi razvidno, katera dela so bila opravljena, ker sodijo v že sprejete programe občine (npr. letni program vzdrževanja zelenih površin,…) in katera dela so bila izjemna, dodatna. Prosim tudi za podatek, kje je potekala »trasa«, ki je navedena v gradivu.

18. EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2012 – vprašanje
Prosim, da župan svetnike seznani z vsebino prijave MO Novo mesto na razpis za Evropsko prestolnico kulture 2012, ki je bila oblikovana na začetku tega leta, kjer so navedene tudi zaveze, ki si jih v zvezi s tem daje novomeška občina in iz katere je razviden izbor programov in projektov ter vsebinski in finančni del dokumentacije.
(Če je dokumentacija slučajno preobsežna, naj svetnikom posreduje bistvene informacije, iz katerih so jasne naloge v prihodnjih letih, da bo občina uspešno realizirala svoj del tega projekta, celota pa naj se objavi na spletni strani občine.)

19. INFO TOČKA IN CYBER KOTIČEK – vprašanje
V gradivu »Poročilo o petini mandata župana Alojzija Muhiča«, s katerim je na prejšnji seji seznanil občinske svetnike, je zapisano tudi, da bo občina na TIC uredila turistično info točko, ki bo dosegljiva 24 ur na dan, ter cyber kotiček. Zanima me, kaj ti pojmi točno pomenijo, ter v katerem času bo moč uporabljati cyber kotiček, koliko računalnikov bo na voljo ipd.

20. POKOPALIŠČE IN ZAVETIŠČE ZA MALE ŽIVALI – pobuda
Predlagam, da Mestna občina Novo mesto v sodelovanju s Komunalo Novo mesto poskrbi za ureditev pokopališča za male živali, kakršne imajo v mnogih mestih po svetu, pri nas pa denimo tudi v Mariboru - primer glejte: http://www.pp-mb.si/vsebina.asp?str=68&lang=sl .
Prosim tudi za podatek, iz katerih virov se zagotavlja sredstva za delovanje novomeškega zavetišča in kakšen delež v celoti pomenijo sredstva, ki jih za to namenja novomeška občina iz proračuna.

21. DELOVNA MESTA V MO NOVO MESTO – vprašanje
Župana prosim, da posreduje naslednje podatke:
- koliko delovnih mest je v Mestni občini Novo mesto,
- koliko delovnih mest v MO Novo mesto zasedajo prebivalci občine Novo mesto,
- koliko prebivalcev novomeške občine je zaposlenih ter koliko jih je delovno aktivnih,
- koliko delovnih mest v MO Novo mesto je v posameznih sektorjih (primarni, sekundarni…),
- koliko prebivalcev MO Novo mesto ima najmanj univerzitetno stopnjo izobrazbe.

Tomaž Levičar
Mestni svetnik

četrtek, 22. november 2007

TRDNO OBLJUBLJAM: RESTAVRACIJA BREG

O trdni obljubi župana, da bo poskrbel za restavracijo Breg, in o tem, kako zadeve stojijo po preko letu dni.

»Poskrbel bom tudi, da bosta v kratkem odprta Restavracija Breg in urejen Narodni dom.«
Alojzij Muhič, Vaš mesečnik, številka 29, september 2006


(Fotografije: Restavracija Breg, 21. november 2007)

sreda, 21. november 2007

S KOLESOM PROTI BELI KRAJINI

O kolesarski stezi in pločniku ob Belokranjski cesti.

Ena od reči, ki jih res z zanimanjem in zelo željno pričakujem v našem mestu, je ureditev pločnika (in kolesarske steze) ob Belokranjski cesti. Ne gre za zahtevno in veledrago zadevo, zato vem, da je njena realizacija le še vprašanje časa, saj je povrhu vsega župan to ureditev napovedal v svojem programu dela pred volitvami. Torej zagotovo bo.
Pomen te ureditve se še krepi z izgradnjo manjšega naselja enodružinskih hiš na Jedinščici. In ker bo tam zato še več šoloobveznih otrok, ki morajo priti do osnovne šole Grm, in ker očitno občina ne namerava kmalu urediti sprehajališča ob Težki vodi od obstoječega Mordaxovega pa do Gotne vasi, tedaj bo ta pločnik s kolesarsko stezo za otroke zagotovo pomembna pridobitev, ki bo povečala njihovo varnost in seveda tudi varnost mnogih ostalih, ki pešačijo in kolesarijo.
Kako projekt napreduje ni znano, a glede na to, da je bila obljuba dana, smo res lahko pomirjeni.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

(Fotografija: Belokranjska cesta v Gotni vasi, 13. september 2007)

torek, 20. november 2007

MEDIJI: PARK O REORGANIZACIJI

Tomaž Levičar
in
Sašo Murtič, MO NM
Igor Perhaj, SD
Ivan Grill, SDS
Darinka Smrke, Zveza za Dolenjsko
Martina Vrhovnik, SLS
Ana Bilbija, DeSUS
Park

KDO TO TAM PARKIRA?

O sprenevedanju občine glede parkirnih privilegijev sredi starega mestnega jedra.

Že več mesecev poteka med časopisom park in Mestno občino Novo mesto dopisovanje, ki je na eni strani poskus razkrivanja, na drugi strani pa poskus skrivanja privilegiranega parkiranja nekaterih občinskih uslužbencev. Zgodba je iz sprva dokaj nedolžnega in enostavno rešljivega problema prešla v jasno spoznanje o novomeški občini, ki ji resnicoljubnost in odprtost do javnosti niso osrednja načela delovanja.

Na spletni strani časopisa Park smo bili pred dnevi priča še enemu razkrinkanju. Po tem, ko je občina, kakor je pisal časopis zadnje mesece, začuda odgovarjala, da nima podatkov o evidenčnih oziroma serijskih številkah sponzorskih parkirnih dovolilnic, ki jih je župan Muhič prejel od Komunale Novo mesto in jih podelil svojim bližnjim, so zdaj vendarle priznali, da podatki o tem obstajajo in da jih torej imajo. Občina je pač sporočila, da je podatek o serijskih številkah teh dovolilnic razviden s prejemnice ter iz računa Komunale.
A tragikomedijo se je župan očitno odločil nadaljevati, čeprav v tej igri nima niti najmanjših izgledov »zmage«.

Časopis Park je namreč zahteval, da občina posreduje seznam imetnikov parkirnih dovolilnic, ki jih je naprej podelil župan. Z občine pa so odgovorili, da tega podatka žal nimajo, ker so dovolilnice prenosljive. Jasno, tu ni nobene prave logike in to je seveda totalna bedarija. Zakaj? Občina namreč najprej priznava, da so bile parkirne dovolilnice dostavljene osebno v tajništvo župana. Torej jih je dobila občina oziroma župan. Prav slednji pa je zatem najbrž po lastni presoji oziroma po nekih kriterijih te dovolilnice podelil, komur jih je pač želel podeliti. Torej če drug ne, mora župan Muhič zelo dobro vedeti, komu jih je dal in nikakor ne more reči, da tega podatka nima, ker da so te prenosljive. Upamo le, da je župan te dragocene dovolilnice za parkiranje, ki bi se jih razveselil vsak občan z avtom, določenim ljudem razdelil zato, ker je ocenil, da jih ti »potrebujejo«, ne pa da bi jih ti prenesli, posojali, oddajali komu drugemu oziroma tretjemu, recimo svoji ženi, partnerju, prijatelju … In to je najbrž vse, kar bi moral župan Parku oziroma javnosti sporočiti, da bi se vsaj ta občutljivi del občutljive zgodbe o privilegiranem parkiranju sredi starega mestnega jedra zaključil.

Res je žalostno spremljati tako slepomišenje občine, ko pa je to vendarle otročja igra mačke z mišjo, pri čemer je v tem iskanju resnice občina žal nihče drug kot miš, ki bo pač kmalu mogla priznati svojo nemoč pred resnico oziroma mačko, ki jo v tej igri igra Park. Le stvar časa je še, kdaj bo tega konec.

Potem pa bo seveda že čas, da začne občina ne le časopisu ampak širni javnosti razlagati tudi, kako si predstavlja urejanje prometa v starem mestnem jedru in njegovo oživljanje ter kako si predstavlja učinkovito in pravično delovanje redarske službe.
-Ali torej smemo pričakovati, da bodo tudi uslužbenci občine in seveda predvsem šofer županovega Vel satisa upoštevali predpise tako kot jih moramo vsi ostali?
-Ali smemo pričakovati, da bodo na Glavnem trgu imeli prednost pri parkiranju tisti, ki prihajajo za kratek ali malo manj kratek čas v trgovine in gostinske lokale v tem območju, ne pa birokrati v času celega delovnika?
-Ali smemo pričakovati, da bodo redarji tako striktno kot kaznujejo vsako nepravilno parkirano vozilo neprivilegiranega občana, kdaj kaznovali tudi nepravilno parkiranje občinskih uslužbencev, ali pa smemo misliti oziroma moramo kar naenkrat vedeti, da pravila ne veljajo za vse?


Tomaž Levičar
Mestni svetnik


P.S.:
http://www.park-on.net/?p=901
http://www.park-on.net/?p=1051
http://www.park-on.net/?p=891
http://www.park-on.net/?p=1418
http://www.park-on.net/?p=1417

ponedeljek, 19. november 2007

NESLAVNO REKORDNA SEJA

O rekordno kratkem dnevnem redu 10. seje novomeškega občinskega sveta.

Preletel sem dnevne rede rednih sej novomeškega občinskega sveta za kakšno desetletje nazaj. Pa nisem našel, kar sem iskal, sem pa trdno ugotovil, kar sem pričakoval.
Hotel, želel, upal sem namreč najti kakšen dnevni red redne seje občinskega sveta, ki je imel manj točk, kakor jih bo imela novembrska seja, ta bo potekala v četrtek, a sem ugotovil, da očitno doslej ni bila prav nobena bolj skopa s točkami dnevnega reda. Je pa v preteklih letih bilo nešteto sej z dvajset in celo trideset in več točkami dnevnega reda. Res delovno. Zadnje leto, Muhičevo leto, pa je v tem oziru drugačno. Že nekaj preteklih sej je bilo skromnih, a niti v najbolj divjih sanjah si ne bi predstavljali, da gredo lahko stvari celo še veliko slabše. A zdaj je jasno, da lahko gredo, saj dnevni red sej novomeškega občinskega sveta še nikoli ni bil tako kratek! Postavljen je nov neslavni rekord.

Županu Muhiču se očitno stvari vse bolj zapletajo. To kažejo številni indikatorji. Eden od pokazateljev učinkovitosti dela župana pa je tudi obseg in zahtevnost gradiv, ki jih posreduje v obravnavo občinskemu svetu. Nenazadnje številni dokumenti, ki jih sprejema občinski svet, pomenijo enega prvih korakov k nadaljnjemu razvoju občine, pa naj gre za prostorske akte, proračune, kadrovske zadeve ali pa kaj drugega.

Tokratna seja občinskega sveta bo 10. seja, odkar občino vodi Lojze Muhič. Dnevni red te seje pa ima, reci in piši, le osem točk na dnevnem redu.
Treba pa je biti natančnejši. Ko od teh osmih odštejemo prvo, ki se imenuje »Ugotovitev sklepčnosti«, in ko odštejemo drugo, ki se imenuje »Določitev dnevnega reda«, in ko odštejemo tretjo, ki se imenuje »Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje«, in ko odštejemo osmo, ki se imenuje »Vprašanja in pobude«, ko odštejemo torej formalistične točke in tisto, ki je odvisna le od aktivnosti članov občinskega sveta, ugotovimo, da je župan v mesecu dni uspel pripraviti le 4 točke dnevnega reda. A to še ni vse in to celo ni povsem res.
Šesta točka dnevnega reda, ki se imenuje »Premoženjsko-pravne zadeve« ima le eno samo podtočko. Kadar v Novem mestu župan aktivno deluje, ima ta točka tudi deset in več podtočk. Za sedmo točko, ta se imenuje »Kadrovske zadeve«, pa tudi ni še nobenega gradiva, a tudi na seji ga kaj prida ni pričakovati.
Če smo torej malce bolj natančni, je župan Muhič uspel pripraviti le dve točki dnevnega reda za 10. sejo občinskega sveta. Ti sta na dnevnem redu pod zaporednimi številkami 4 in 5. Četrta točka dnevnega reda je torej »Predlog odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave MO Novo mesto – prva obravnava«, peta točka pa je »Predlog soglasja k Statutu javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Novo mesto.
A če smo že pri tem, potem bodimo še natančnejši. Obe točki, torej četrta in peta na dnevnem redu, sta bili že na dnevnem redu prejšnje seje, a jih je župan Muhič umaknil, ker nista bili pripravljeni oziroma posredovani na občinski svet skladno s Poslovnikom. Če smo torej kar najbolj točni, ni županu Lojzetu Muhiču uspelo v mesecu dni pripraviti praktično niti ene točke dnevnega reda za občinski svet oziroma je povsem »sveže« in posebej za 10. sejo občinskega sveta pripravljena točka le podtočka šeste točke dnevnega reda. Ker je taka posebnost, jo bom navedel kar s polnim imenom. Imenuje se: »Predlog sklepa o prodaji dela nepremičnine parc. št. 1050/3, njiva, v izmeri 2854 m2 in nepremičnine parc. št. 1051/1, travnik, k.o. Gotna vas«. To je vse in to je torej edino, kar je župan Lojze Muhič uspel pripraviti posebej za 10. sejo občinskega sveta! In temu naj se reče mestna občina?

Pa povejmo celo še malce več. Niti toliko se na občini niso uspeli (ali hoteli) potruditi, da bi k predlogu Statuta Zavoda za turizem pripravili obrazložitev, na kar so bili celo opozorjeni na prejšnji seji in kar je sicer v normalnih občinskih svetih sestavni del vsakega spodobnega gradiva.

O tem, da župan ni uspel pripraviti niti proračuna za leto 2008 (in 2009), kar pomeni, da bo občina začela leto 2008 brez sprejetega proračuna, pa najbrž nima smisla izgubljati besed.

Upajmo, da je to dno in da bodo odslej stvari šle le še na boljše.

Hm, le kakšen bi bil ob vsem tem kaosu na novomeški občini izid glasovanja, če bi tudi Lojze Muhič dal na glasovanje neke vrste zaupnico, tako kot je storil predsednik vlade Janez Janša? Kajpada, vprašanje je le skrajno hipotetične in retorične narave, ker verjamem, da naš župan ni slabič in da naš župan trdno sedi v sedlu in da našega župana nobena kritika ne zamaje na tem lokalnem tronu.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik


P.S.: Župan Muhič je na 7. seji občinskega sveta med odgovori na pobude in vprašanja svetnikov posredoval tudi predlog programa dela za občinski svet Mestne občine Novo mesto za leto 2007. Glede na katastrofalno podobo dnevnega reda četrtkove seje se mi zdi prav nepotrebno, da bi na tem mestu opozarjal, da je župan daleč za svojimi načrti, kar pa pomeni, da je tudi novomeška občina vse bolj za nečim oziroma že za marsičim in marsikom. Nas bo prijetno presenetil na predpraznični decembrski seji?

nedelja, 18. november 2007

petek, 16. november 2007

četrtek, 15. november 2007

HEROJI DELAVSTVA

priprave na polaganje optičnega kabla, Plava laguna, Seidlova cesta, 4. avgust 2007


sreda, 14. november 2007

paNoraMa: RAGOVSKI GRIČ

pogled na mestno jedro z okolico z vrha Ragovskega griča; 2. september 2007


torek, 13. november 2007

1000 BESED: ALPSKO MESTO

pogled z vrha Grma proti kapiteljski cerkvi z Alpami v ozadju, 13. november 2007

ponedeljek, 12. november 2007

nedelja, 11. november 2007

1000 BESED: POT K NJEJ

Kandijska cesta – Hotel Kandija, 22. september 2007

sobota, 10. november 2007

paNoraMa: HOTEL KANDIJA

pogled na frančiškanski samostan z nekdanjega Hotela Kandija; 2. september 2007

petek, 09. november 2007

četrtek, 08. november 2007

torek, 06. november 2007

NAPREDEK: VRTEC CICIBAN

Že več kot mesec dni poteka prenova približno ene tretjine vrtca Ciciban na Ragovski ulici. To je prva od treh faz celovite prenove vrtca. Zanjo je bilo v proračunu sprva zagotovljenih 400.000 evrov sredstev, a je župan Muhič s koalicijo ob rebalansu proračuna odvzel 160.000 evrov s proračunske postavke (02 091115 – Investicijski odhodki–Vrtec Ciciban), tako da sedaj v novomeškem proračunu ni dovolj denarja niti za dokončanje te ene tretjine tega vrtca. Menda bo za to poskrbljeno v letu 2008, vprašanje pa je, če bo ob tako počasnem delu lahko v letu 2008 poskrbljeno tudi za prenovo druge tretjine tega vrtca, ob čemer pa ne moremo pozabiti niti tega, da je Muhič staršem otrok v vrtcu Ostržek, ta je pa v Bršljinu, spomladi celo s podpisom obljubil, da bo vrtec Ostržek v celoti prenovljen do jeseni leta 2008, kar pomeni, da bo zanj moral v proračunu za leto 2008 nameniti 1.600.000 milijona evrov, na kolikor je prenova tega vrtca pač ocenjena.

Obnova prve tretjine vrtca Ciciban po razpoložljivih podatkih obsega obnovo jugozahodnega dela vrtca, kar pomeni tri igralnice in telovadnico. Ta dela na eni tretjini vrtca Ciciban so tudi edina obsežnejša dela na vrtcih v novomeški občini v tem letu (ostalo so le manjša vzdrževalna dela).
Najbrž pa se še spomnimo županove obljube, staršem otrok v vrtcih je posebej dobro segla do srca in se usedla v spomin, da bo v tem svojem štiriletnem mandatu vsako leto prenovil dva vrtca letno.

Investitor: Mestna občina Novo mesto

Glejte tudi:
http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/10/upan-in-ostrkov-nosek.html


Tomaž Levičar
Mestni svetnik


(Fotografije: 13. oktober 2007)

ponedeljek, 05. november 2007

PRIDOBLJENO S PREVODOM

O tujih jezikih, ki naj jih obvlada glavni novomeški turistični delavec.

Ena od reči, ki so mi v teh dneh, ko obeležujemo Trubarja, reformatorje ter seveda boj za razvoj slovenskega jezika, padle v oko ob prebiranju predloga statuta javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Novo mesto, svetnikom so ga oktobra ponudili v obravnavo celo povsem brez obrazložitve, je, da kot nujni pogoj za delo na delovnem mestu direktorja te turistične inštitucije zahteva znanje zgolj enega svetovnega jezika. Pa še tega po zahtevah statuta ni treba znati aktivno.


Za delo na področju turizma je znanje tujih jezikov najbrž kar pomembna reč. Pravzaprav je danes sploh težko najti področje dela, ki terja vsaj malo intelektualnega napora, ki bi ne zahtevalo znanja kakšnega tujega jezika. Naj si gre zato, ker je treba iskati znanja, ki so v tuji literaturi, ali pa ker je enostavno treba komunicirati s tujci. Mnogi se najbrž ob tem zlahka strinjajo z mano, da je zahteva, da mora direktor Zavoda za turizem znati le en tuj jezik, malček (pre)skromna.

Najbrž nikjer toliko kot na področju turizma, imajo zaposleni opravka s tujci, s tujejezičnimi prebivalci. In kos izkazovanja prijaznosti do njih ter seveda poslovnosti je tudi to, da se jim je jezikovno moč kar najbolj približati. Angleščina reši marsikaj, za tujce, ki prihajajo na naš konec, mrgoli pač Nemcev, Italijanov, Avstrijcev, seveda tudi prebivalcev z držav z območja nekdanje Jugoslavije ipd, pa zaposlenim na področju turizma zelo prav pride tudi znanje nemščine in italijanščine, niso pa odveč niti nesvetovni jeziki, kot so hrvaščina, srbščina, bosanščina.
In pogledno še drugače, tudi zaposleni na Zavodu za turizem bodo, mislim si, sem ter tja odšli v tuje kraje. Ena od aktivnosti Zavoda za turizem bo tudi obiskovanje sejmov v tujini. In glede na to, da so se zaposleni na področju turizma na novomeški občini doslej, kakor berem, v tujini udeleževali sejmov kvečjemu v Nemčiji in Italiji, je to še razlog več, da se angleščini, katere aktivno znanje mora enostavno biti obvezni pogoj, pridruži še recimo eden od teh ali pa kak bolj razširjen svetovni jezik. Prav nič manj zahtevni pogoji glede obvladovanja tujih, svetovnih jezikov seveda ne bi smeli veljati za ostala delovna mesta v bodočem Zavodu za turizem.

Kako pa je glede tega problema bilo doslej v predhodniku Zavoda za turizem, torej v Turistično informacijskem centru - TIC?
V katalogu delovnih mest Mestne občine Novo mesto lahko preberemo, da za opravljanje dela »vodje Turistično informacijskega centra« aktivno znanje tujega jezika sploh ni bil pogoj za zaposlitev. To je zelo nenavadno. Za precej nižje rangirano delovno mesto v TIC, imenuje se »koordinator za področje turizma«, to je oseba, ki vsakodnevno sprejema turiste v TIC, pa je treba aktivno znati (le) en tuji jezik. Tudi to je nenavadno.

Morda samo še ena primerjava. Na delovnem mestu direktorja mariborskega Zavoda za turizem je treba aktivno (!) obvladati dva (!) tuja jezika, obvezno angleški jezik, drugi pa je izbirni.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

(Fotografija: turisti na Glavnem trgu, 7. julij 2007)

sobota, 03. november 2007

petek, 02. november 2007

VARSTVO OKOLJA IN RAČUNSTVO

O denarju, računanju in varstvu okolja ter o metafizičnem vprašanju župana Muhiča na petini mandata, zakaj je 11.376 evrov v resnici 0.

Zdi se mi, da bi potreboval pomoč pri obravnavi te zadeve. Prišla bi mi prav oseba, ki obvlada matematiko in ima še dokaj zdrav razum, ali pa vsaj nekaj kmečke logike, ki je tu na podeželju res ne bi smelo manjkati.

Bom začel pri koncu. V poročilu, ki ga je župan pripravil na petini svojega mandata, imenuje se seveda »Poročilo o petini mandata župana Alojzija Muhiča«, in s katerim je najprvo seznanil novinarje, mesec dni kasneje pa še občinske svetnike, je zapisano tudi, da »je Oddelek za prostor v letu 2007 pričel z zbiranjem podatkov za pripravo Programa varstva okolja in za Poročilo o stanju okolja v občini, vendar se s projektom ni nadaljevalo zaradi nezagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2007«. Pač ni denarja, bi rekel kdo. Ja, kaj pa še! Stvari pač niso tako preproste. Preverimo, če res, in povejmo, kako je res.

Ob prvi obravnavi predloga proračuna za leto 2007 (5. seja občinskega sveta, 5. točka dnevnega reda), ki je bila aprila, je bilo na proračunski postavki 21055001 (Varstvo okolja / Študije, analize, meritve) predvidenih 8.283 evrov. V obrazložitvi postavke so napisali, da namerava občina s tem denarjem v letu 2007 pristopiti k pripravi poročila o stanju okolja, strateške karte hrupa, drugih strokovnih podlag s področja varstva narave in okolja, izvajati analize, monitoringe, meritve ter pristopiti tudi k pripravi energetske zasnove. A to sploh ni vse. Še več je! S temi sredstvi morajo, so napisali, v letu 2007 v skladu z zakonodajo opravljati tudi meritve in druge ukrepe kot so analiza pitnih voda iz vaških vodovodov, analiza reke Krke glede primernosti za kopanje, deratizacija brežin reke Krke, Težke vode in Bršljinskega potoka ter deratizacija v romskih naseljih. Vse to za 8.283 evrov!
Ker se mi je tedaj vse skupaj zdelo ne le malo čudno in ker sem poznal porabo sredstev za posamezne zadeve v preteklih letih, ko so, kakor je moč razbrati iz zaključnega računa za leto 2006 (5. seja občinskega sveta, 4. točka dnevnega reda), toliko sredstev porabili zgolj za odvzem vzorcev pitne vode, analizo reke ter za deratizacijo, nikakor pa ne za druge obsežne zadeve, sem jih vprašal, če oziroma kako je možno s tako malo denarja narediti tako neverjetno veliko. Iz čiste zabave bi še sam naročil kakšno tako storitev, če so res tako poceni, sem si dejal. A je kmalu prišla resnica in z njo streznitev.

Ob drugi obravnavi proračuna (6. seja občinskega sveta, 4. točka dnevnega reda), ki je potekala konec meseca maja, so mi na vprašanje odgovorili suhoparno, a pričakovano in celo našemu okolju naklonjeno: »Postavka je povečana za 20.000 evrov. 10.000 evrov je dodatno zagotovljeno za sanacijo črnih odlagališč, 10.000 evrov pa za prvo fazo poročila o stanju okolja in energetske zasnove in strateške karte hrupa.« No, in tako se je na prej omenjeni postavki res znašlo 18.283 evrov, kar bi moralo biti po njihovih ocenah dovolj za to, kar so napisali, 10.000 evrov pa pač na postavki 21051001 (Sanacija črnih odlagališč), ki pa v tej zgodbi ni relevantna. Po opozorilu so torej postavko dvignili in jo spravili na nivo, ki bi moral, tako so pač sami ocenili, zadostovati.

Gremo korak naprej. V mesecu juliju je občinski svet obravnaval »Poročilo o izvrševanju proračuna MO Novo mesto v prvem polletju 2007« (7. seja občinskega sveta, 23. točka dnevnega reda). Tedaj je župan svetnikom sporočil, da so na občini uspeli na že navedeni postavki porabiti 27,1% denarja. Torej so imeli na razpolago še celih 13.326 evrov. Zagotovo več kot dovolj, da postorijo, kar so se namenili postoriti.

No, smo že v jeseni. In pride v mesecu septembru tisto že zgoraj omenjeno poročilo župana, ki je bilo napisano 24. septembra, kjer pravi, bom kar ponovil, da bo zgodba tekla tudi kronološko, da je Oddelek za prostor v letu 2007 pričel z zbiranjem podatkov za pripravo programa varstva okolja in za poročilo o stanju okolja v občini, vendar se s projektom ni nadaljevalo zaradi nezagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2007. Ok. Očitno so se zmotili pri ocena stroškov za projekte, pa jim je že zgodaj zmanjkalo denarja, si človek reče. Japajade! Človek se moti!

Denarja ni zmanjkalo oziroma je zagotovljen! Kajti konec meseca oktobra, torej mesec dni po županovem jadikovanju v njegovem poročilu o petini mandata, je na občinski svet v obravnavo prišel rebalans proračuna (9. seja občinskega sveta, 6. točka dnevnega reda). In človek si seveda reče tudi, da bo pa v rebalansu pogledal, kako izgleda tista »okoljevarstvena« postavka z izhodiščnimi 18.283 evri, ki bi naj očitno bila že porabljena - kakor bi pač smeli in celo morali sklepati po zapisanem v županovem poročilu. E, pa ni porabljena! Na postavki 21055001 (Študije, analize, meritve) je bila realizacija od začetka leta do vključno meseca septembra le 37,77%, kar pomeni, da so zapravili 6.907 evrov oziroma, da jih je na razpolago do konca leta v resnici še 11.376 evrov!

Pri oktobra še 11.376 razpoložljivih evrih na postavki, s katere se sme črpati za pripravo programa varstva okolja in za poročilo o stanju okolja, oni že septembra pravijo, da so z aktivnostmi za pripravo programa varstva okolja in za poročilo o stanju okolja v občini prenehali zaradi nezagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2007.

Naj razume, kdor more to občinsko matematiko! Vsekakor pa vse to ni prav nič dobrega za varstvo okolja v novomeški občini.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

četrtek, 01. november 2007

41 EVTANAZIRANIH

O zapuščenih živalih in tudi o pozabljenih otrokih.


V novomeškem zavetišču za živali je bilo, kakor je zapisala občina v svojem poročilu, od začetka leta do septembra nastanjenih 71 psov. To je nekako pretresljiv podatek. No, pravzaprav je to ganljiv podatek. Pretresljiv podatek pa je, da je bilo od teh 71 psov, kar 41 psov evtanaziranih, usmrčenih torej. Zanje očitno niso našli novega skrbnika. Pravilo je žal takšno, in očitno se ga kar striktno držijo, da za zapuščeno žival v zavetišču skrbijo 30 dni, za tem pa se jo lahko evtanazira. Le kje imajo vse te živali pokopališče?

Novomeška občina s proračunom za zatočišče za zapuščene živali letos namenja 26.000 evrov (proračunska postavka 14042111), sredstva pa so namenjena plačevanju stroškov, ki jih ima koncesionar za ulov, nastanitev, oddajo in tudi evtanazijo zapuščenih živali.

V omenjenem poročilu tudi piše, da naj župan pozove občane, da lahko dobijo hišne ljubljenčke v zavetišču. Jasno je, niso vsi ti psi ravno lepotci in nimajo ravno »modre« krvi, imajo pa zagotovo dobro srce, predvsem pa življenje, ki si zasluži boljšega človeškega sopotnika, kot so ga imeli doslej. Zato bi županov vsaj občasni poziv ali pa zgolj informacija morda res nekoliko zalegla.

Novomeška občina ima, tako kot še nekatere v Sloveniji, torej urejeno zatočišče za male živali. Na Zajčjem vrhu je. Verjamem, da ga marsikdo težko najde, saj večini niti to ni jasno, kje je Zajčji vrh, potem se je pa še v onem sicer malem kraju treba malce znajti, da dospeš do sicer zgledno urejenega, a majhnega zavetišča. Nič kaj dosti drugače ni na spletu. Občina ima na svoji spletni strani objavljan seznam živali, ki so v zavetišču. Menda seznam prenavlja na vsaj 14 dni. A je ta stran tako zelo skrita, da nekoliko dvomim, da jo kaj dosti ljudi obišče oziroma da jih sploh kaj dosti ve zanjo. Ko gre za življenje ali smrt pa je najbrž primerneje, da so stvari na očeh oziroma pri roki. Malce čudno je tudi, da na spletni strani Društva za zaščito živali Novo mesto nimajo na seznamu niti enega psa, ki bi iskal dom, ko jih je pa v zavetišču toliko.

Pravzaprav pa me ta zgodba z zapuščenimi psi sploh ne čudi. Dandanes ne. Kako naj me čudi, če pa ljudje še na svoje otroke pozabljajo. Pred dnevi sem namreč sredi Glavnega trga naletel na otroka, ki je že dve uri čakal na mamo, da ga pobere po končanih urah v glasbeni šoli. Pozabila je. To je en problem. A je tudi drug problem. Ta otrok je namreč sredi trga jokal kot dež, ljudje pa so brezbrižno hodili mimo. Ta brezbrižnost je po mojem mnenju celo še hujši problem. Na koncu se je nekako ok končalo. O nekem še bolj čudnem primeru brezbrižnosti pa bolje, da sploh ne govorim. Bom raje enkrat, ko bom bolj jezen.
Ja, mene tole z 41 evtanaziranimi psi žal res ne čudi …


Glejte tudi:
Seznam zapuščenih živali v MO Novo mesto
Zakon o zaščiti živali (27. – 33. člen)
Pravilnik o zaščiti hišnih živali
Društvo za zaščito živali Novo mesto
Zavetišče Ljubljana


Tomaž Levičar
Mestni svetnik


(Fotografija: Kaj Levičar, 9. september 2007)

NEMI GOVOREC: FUKOTI

Parkirna hiša Portoval, 13. avgust 2007