petek, 23. november 2007

POBUDE IN VPRAŠANJA - 10. SEJA

Na 10. seji občinskega sveta, ki je bila včeraj, torej 22. novembra 2007, sem pri točki »Pobude in vprašanja« izpostavil naslednje teme:

1. ŽUPAN IN ROMI IN REPRESIJA – vprašanje
Sodeč po poročanju medijev (Park, Dobro jutro) je župan MO Novo mesto Lojze Muhič na oktobrski okrogli mizi o reševanju problemov romske skupnosti predlagal reševanje z grožnjo nasilja in z nasiljem samim. Ena njegovih misli se je glasila: »Ne glede na stanje mora represija začeti delovati. Če ne gre drugače, gre s palico!«
Ocenjujem, da je tak pogromaški in do nasilja permisiven in celo afirmativen nastop župana mestne občine povsem neprimeren in škodljiv za ugled Novega mesta.
Prosim pa, da župan svojo izjavo pojasni občinskemu svetu in po možnosti javno korigira tako neprimerno stališče.
V kolikor so zapisi v medijih neresnični, kar bi bilo glede na težo in neprimernost zabeležene izjave župana seveda močno upati, saj gre tudi za močno okrnitev ugleda občine in instituta župana, tedaj naj se občina oziroma župan na te zapise v medijih tudi odzovejo z zanikanjem.

2. GLAVNI TRG 25 OZ. SOKOLSKA ULICA 4 - pobuda
MO Novo mesto je na moje vprašanje v zvezi s stavbo Glavni trg 25 (oz. Sokolska ulica 4) odgovorila, da je občina zdaj že vknjižena kot lastnik nepremičnine. Ne mislim se spotikati v del odgovora, ki se nanaša na oceno primernosti prostorov za umestitev občinske uprave zanje, saj strokovno nikakor ni utemeljen, želim pa podati v zvezi z zadevo pobudo, da:
-naj MO Novo mesto prostore nameni mladinski kulturi, pri čemer predlagam, da naj jih skuša za prihodnja leta oddati zavodu Lokalpatriot, ki se sooča s trenutno prostorsko stisko in ki seveda že vrsto let uspešno promovira ne le mladinski kulturo v mestu, ampak pravzaprav kulturo in družabnost v širšem pomenu besede;
-naj MO Novo mesto od podjetja Mercator d.d. izterja odškodnino za uporabo prostorov v preteklih letih, znotraj tega pa naj seveda tudi vrne njen vložek v prostore.

3. PLAČE V JAVNIH ZAVODIH IN PODJETJIH - vprašanje
Prosim za podatek, kakšne so plače vodilnih delavcev v podjetjih in zavodih, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Mestna občina Novo mesto, ter kakšne so povprečne plače zaposlenih v posameznem zavodu oziroma podjetju in kakšna je najvišja in kakšna je najnižja plača v posameznem zavodu oziroma podjetju.
Zanima me tudi, kakšna je povprečna plača zaposlenih v občinski upravi MO Novo mesto ter kakšna je najvišja in kakšna je najnižja plača.
Prosim tudi za podatek, kakšni so mesečni odhodki občine v zvezi z izplačili za podžupane MO Novo mesto.

4. RESTAVRACIJA BREG - vprašanje
Septembra 2006 je Lojze Muhič, tedaj še podžupan MO Novo mesto, dejal, da bo poskrbel, da bo v kratkem odprta Restavracija Breg. (Vaš mesečnik, številka 29, september 2006, str. 19) Po mojih podatkih oziroma opažanjih je restavracija še vedno zaprta.
Prosim za podatek, zakaj župan ni poskrbel za odprtje in kje so trenutno problemi v zvezi s tem objektom oziroma izvajanjem sicer tradicionalne gostinske dejavnosti v njem.

5. PLOČNIK IN KOLESARSKA STEZA OB BELOKRANJSKI CESTI – vprašanje, pobuda
Prosim za informacijo, kdaj bo župan uredil napovedane pločnike (in kolesarsko stezo) ob Belokranjski cesti skozi Gotno vas in kdaj namerava v ta namen zagotoviti sredstva v proračunu ter v kakšni fazi je trenutno izvajanje tega projekta.
Predlagam, da se čimprej oziroma vsaj hkrati z urejanjem pločnika in kolesarske steze ob Belokranjski cesti uredi tudi odsek sprehajališča ob potoku Težka voda od Gotne vasi do obstoječega Mordaxovega sprehajališča z ureditvijo brvi preko potoka do Jedinščice in poti od brvi pod Regrčo vasjo do Ulice ob Težki vodi, saj bo to za otroke iz Gotne vasi, Jedinščice ipd zagotovo najvarnejša pot do osnovne šole Grm – poleg seveda drugih dobrobiti.

6. ODLOK O ODPIRALNEM ČASU - vprašanje
Zanima me, če novomeška občina lahko sprejme odlok o odpiralnem času (recimo na območju starega mestnega jedra), s katerim bi vzpodbudila, da bi bili poslovni lokali (predvsem se to nanaša na trgovine), zvečer odprti nekaj dlje, denimo do 20.00 ali 21.00 ure, kar je ob današnjem ritmu delovnega človeka prijaznejše do njih, odziva pa se tudi na čas obratovanja nekaterih večjih in seveda konkurenčnih trgovskih centrov. Smisel odloka bi seveda bil, da bi višje obdavčili lokale, ki bi imeli odprte poslovalnice krajši čas.

7. UREJENOST STAVBNIH LUPIN V MESTNEM JEDRU – vprašanje, pobuda
Postavljam vprašanje, kakšne so zakonske možnosti, da bi občina v starem mestnem jedru razpadajoče lupine oziroma pročelja zasebnih stavb uredila na lastne stroške, če tega seveda ne želijo oziroma ne nameravajo urediti lastniki sami, in nato vpisala v zemljiško knjigo hipoteko, dokler lastnik pač ne odplača dolga. Ukrep je sicer znan iz tujine, njegov namen pa je, da se zagotavlja trajna in celovita urejenost izpostavljenih mestnih predelov, posebej starih mestnih jeder.
(Pri tem seveda ne gre pozabiti, da je MO Novo mesto z Narodnim domom najbrž trenutno kar najslabši zgled ostalim.)

8. IGRIŠČA V OBČINI– vprašanje, pobuda
Na oktobrski seji občinskega sveta sem prejel vaše odgovore na moja vprašanja o urejanju igrišč v občini, ki sem ga postavil septembra. Glede na to, da je bil odgovor nepopoln, predvsem pa glede na to, da je bilo zapisanih nekaj neresnic, vprašanje tokrat ponavljam in nadgrajujem.Stanje: Prosim, da posredujete natančen pregled stanja otroških in športnih igrišč v MO Novo mesto, ki so na površinah v lasti MO NM, oziroma s katerimi upravlja ali jih je uredila občina. Posebej naj bodo navedena igrala, ki so poškodovana ali neuporabna – lokacija, tip igrala, vrsta poškodbe ipd, izveden ukrep, čas in cena ukrepanja.Delo: Prosim za podrobno informacijo o tem, katera dela na igriščih so bila opravljena v letu 2007. Informacija naj vsebuje točno navedbo: a) vrste in količine del oziroma igral in ostale opreme, ki so bila na novo izvedena, postavljena ali popravljena na posameznem igrišču, b) ceno del (na m2 ipd) oziroma nakupa ter ureditve posameznega igrala na posameznem igrišču, c) dobavitelja igrala oziroma podjetje, ki je opravilo popravilo oziroma izvedlo dela, d) datum, ko je bilo posamezno delo opravljeno.Načrti: Dajem pobudo, da naj Agencija za šport na podlagi lastne strokovne ocene stanja (ne pa na podlagi prispelih vlog) pripravi program urejanja igrišč za leto 2008 in 2009, ki ga mora potrditi občina, v vednost pa naj se ga dostavi občinskemu svetu.

9. ŠTUDIJA O STANJU IN POTREBNIH VLAGANJIH V PREDŠOLSKO INFRASTRUKTURO - pobuda
Mestna občina Novo mesto je v prvi polovici letošnjega leta pripravila študijo o stanju in potrebnih vlaganjih v predšolsko infrastrukturo. Prosim, da župan občinskemu svetu posreduje gradivo ali povzetek gradiva, iz katerega bo jasno razvidno, v kakšnem stanju so objekti, kakšna so potrebna vlaganja ipd. Občina naj predstavi tudi natančen program prenove objektov vrtcev v naslednjih letih. Prosim tudi za podatek, kdo je študijo pripravil, na kakšnih izhodiščih in koliko je stala.
Župan je meseca maja napovedal tudi, da bo za prenovo vrtcev pridobil tudi sredstva izven občinskega proračuna. Zanima me, katera in koliko jih je doslej uspel pridobiti.

10. VAROVANJE OBČINSKIH STAVB - vprašanje
Prosim za informacijo, katero podjetje varuje občinske stavbe, zakaj je varovanje sploh potrebno, koliko to stane občino na mesečni in letni ravni, koliko varnostnikov je zaposlenih, kakšne so njihove naloge in koliko ter kakšnih morebitnih incidentov je že bilo.

11. PARCELA OB VRTCU CICIBAN - vprašanje
Občinska uprava mi je na pobudo, ki sem jo dal na občinskem svetu, da naj se parcela (gozdič) nad vrtcem Ciciban, ki leži ob Ulici Marjana Kozine, vključi v območje vrtca, julija letos odgovorila, da bo uprava preverila lastništvo zemljišč ter proučila možnost razširitve. O bodo tudi obvestili svetnike, so še dejali.
Glede na to, da je odtlej preteklo že kar nekaj mesecev, me zanima, kakšne so ugotovitve in namere MO Novo mesto glede te zadeve.

12. ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV – vprašanje, pobuda
Občina bi morala za ponovno pridobitev certifikata o kakovosti dela po standardu ISO 9000 izvesti tudi anketo o zadovoljstvu uporabnikov z njenim delom. Izvedbo ankete je pred meseci direktor občinske uprave tudi napovedal in dejal, da išče občina izvajalca za to.
Zanima me, kdaj je bila anketa izvedena, kdo jo je pripravil oziroma izvedel, kakšna je bila cena njene izvedbe, prosim pa tudi, da občinska uprava z rezultati ankete seznani občinski svet in jo seveda objavi na svoji spletni strani.

13. NEUPRAVIČENO ZARAČUNAVANJE KOMUNALNEGA PRISPEVKA – vprašanje
Mestna občina Novo mesto ima menda odlok o komunalen prispevku neskladen z zakonodajo v določbah, ki opredeljujejo pojem »nadomestna gradnja«, zaradi česar lahko prihaja tudi do neupravičenega zaračunavanja ali vsaj do neupravičeno visokega zaračunavanja komunalnega prispevka strankam.
Zanima me, v koliko primerih je občina zaradi navedenih z zakonom neskladnih določb odloka zaračunala komunalni prispevek? Kakšna bi bila razlika v višini zaračunanega prispevka, če bi ga pri nadomestnih gradnjah občina zaračunavala skladno z zakonom? Kdaj in kako bo občina strankam vrnila morebitno neupravičeno zaračunan prispevek in za koliko sredstev gre v celoti?

14. KONZERVATORSKI PROGRAM ZA NARODNI DOM – vprašanje
Predlagam, da občina s konzervatorskim programom, ki ga je zanjo izdelal novomeški ZVKD, seznani novomeški občinski svet, predlagam pa tudi, da se objavi na spletni strani, saj tudi širšo javnost zagotovo zanimajo vsi koraki, ki so storjeni v zvezi s prenovo te stavbe, seveda pa je javnost do dostopa do tega dokumenta in podobnih tudi upravičena.

15. PRENOVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA – vprašanje
Zanima me, katera dela je še treba izvesti za dokončno prenovo kompleksa Knjižnice Mirana Jarca, koliko finančnih sredstev bo to še terjalo in kdaj predvidoma bodo opravljena ter seveda kdaj bo knjižnica v celoti prenovljena. Prosim tudi za podatek, koliko finančnih sredstev je bilo doslej že vloženih v prenovo ter kakšna je bila začetna ocena cene prenove in novogradnje knjižnice.

16. VESELI DECEMBER V NOVEM MESTU – vprašanje
Prosim za informacijo, kako bo letos v Novem mestu poskrbljeno za dogajanje v prazničnem mesecu decembru ter kdo in na kakšen način bo poskrbel za praznično okrasitev in osvetlitev mesta v letu 2007. Zanima me tudi, kako namerava občina za dogajanje v prazničnem decembru in za okrasitev ter osvetlitev mesta v tem mesecu poskrbeti v prihodnjih letih?

17. ENTENTE FLORALE – vprašanje
Prosim za natančno informacijo, kaj je bilo v Novem mestu postorjenega in v kakšnem obsegu ob udeležbi na tekmovanju Entente Florale. V gradivu »Poročilo o petini mandata župana Alojzija Muhiča«, s katerim je na prejšnji seji seznanil občinske svetnike, je napisano: »(…) V letu 2007 je oddelek sodeloval pri projektu Entente Florale. V okviru tega projekta je bilo potrebno investicijsko sanirati okolico ob poteku trase. Te sanacije so zajemale ureditev zelenih površin, čiščenje in pleskanje fasad, menjavo parkovne opreme, nasaditev vegetacije, ureditev rondojev ter pospešeno čiščenje trase ob prihodu komisije za ocenjevanje. (…)«
Prosim za podroben seznam vseh aktivnosti pri čemer naj bo navedeno, kdaj so bila dela opravljena, kdo jih je opravil, kakšna je bila cena teh del, kdaj je bil izstavljen račun zanje, jasno pa naj bo tudi razvidno, katera dela so bila opravljena, ker sodijo v že sprejete programe občine (npr. letni program vzdrževanja zelenih površin,…) in katera dela so bila izjemna, dodatna. Prosim tudi za podatek, kje je potekala »trasa«, ki je navedena v gradivu.

18. EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2012 – vprašanje
Prosim, da župan svetnike seznani z vsebino prijave MO Novo mesto na razpis za Evropsko prestolnico kulture 2012, ki je bila oblikovana na začetku tega leta, kjer so navedene tudi zaveze, ki si jih v zvezi s tem daje novomeška občina in iz katere je razviden izbor programov in projektov ter vsebinski in finančni del dokumentacije.
(Če je dokumentacija slučajno preobsežna, naj svetnikom posreduje bistvene informacije, iz katerih so jasne naloge v prihodnjih letih, da bo občina uspešno realizirala svoj del tega projekta, celota pa naj se objavi na spletni strani občine.)

19. INFO TOČKA IN CYBER KOTIČEK – vprašanje
V gradivu »Poročilo o petini mandata župana Alojzija Muhiča«, s katerim je na prejšnji seji seznanil občinske svetnike, je zapisano tudi, da bo občina na TIC uredila turistično info točko, ki bo dosegljiva 24 ur na dan, ter cyber kotiček. Zanima me, kaj ti pojmi točno pomenijo, ter v katerem času bo moč uporabljati cyber kotiček, koliko računalnikov bo na voljo ipd.

20. POKOPALIŠČE IN ZAVETIŠČE ZA MALE ŽIVALI – pobuda
Predlagam, da Mestna občina Novo mesto v sodelovanju s Komunalo Novo mesto poskrbi za ureditev pokopališča za male živali, kakršne imajo v mnogih mestih po svetu, pri nas pa denimo tudi v Mariboru - primer glejte: http://www.pp-mb.si/vsebina.asp?str=68&lang=sl .
Prosim tudi za podatek, iz katerih virov se zagotavlja sredstva za delovanje novomeškega zavetišča in kakšen delež v celoti pomenijo sredstva, ki jih za to namenja novomeška občina iz proračuna.

21. DELOVNA MESTA V MO NOVO MESTO – vprašanje
Župana prosim, da posreduje naslednje podatke:
- koliko delovnih mest je v Mestni občini Novo mesto,
- koliko delovnih mest v MO Novo mesto zasedajo prebivalci občine Novo mesto,
- koliko prebivalcev novomeške občine je zaposlenih ter koliko jih je delovno aktivnih,
- koliko delovnih mest v MO Novo mesto je v posameznih sektorjih (primarni, sekundarni…),
- koliko prebivalcev MO Novo mesto ima najmanj univerzitetno stopnjo izobrazbe.

Tomaž Levičar
Mestni svetnik

2 komentarja:

damijan pravi ...

Tomaž, ti si čist usekan!!! Nisi normalen!!! Toliko vprašanj, da bodo občinarji potrebovali vsaj dva mandata, da na njih odgovorijo, šele v tretjem pa bodo mogoče začeli kaj delati ... :)

Cvetka pravi ...

Tomaž, zanima me, kako si ti, kot svetnik, predstavljaš oddajo GT25 LokalPatriotu (brezplačni najem, subvencioniran najem, tržni, časovno neomejen ... obvezne investicije, pomoč občine pri obnovi ...). Hvala za odgovor.