ponedeljek, 29. oktober 2007

ŽUPAN IN OSTRŽKOV NOSEK

O odločitvi župana, da v novomeškem proračunu zmanjša sredstva za prenovo vrtcev in o neresnosti ali celo neresnici, ki jo je septembra napisal novinarjem v zvezi z Vrtcem Ostržek.

Cicifuj
Na 9. seji občinskega sveta je bil obravnavan tudi rebalans proračuna, ki ga je večina svetnikov vsem pomanjkljivostim navkljub celo podprla – če se dobro spomnim, je bil rezultat glasovanja 18 za in 8 proti. Med slednjimi sem bil seveda tudi jaz.
Ena od sprememb, ki jih je z rebalansom predlagal župan Lojze Muhič, je bilo tudi zmanjšanje sredstev na proračunski postavki 02 091115 Investicijski odhodki – Vrtec Ciciban na Ragovski ulici, ki so namenjena prvi izmed treh faz prenove vrtca. Sredstva za prenovo vrtca je zmanjšal za kar 160.000 evrov, torej iz dosedanjih 400.000 evrov na le 240.000 evrov. 40% manj! Župan je rekel, da to ne bo prineslo negativnih posledic za vrtec. Jaz se s tem seveda ne strinjam.

Objekt enota vrtca Ciciban na Ragovski ulici se ne prenavlja v celoti, pač pa samo ena tretjina objekta. Prenova v tej fazi zajema prenovo treh igralnic in telovadnice. Vrednost prenove te tretjine je ocenjena na 400.000 evrov, prenova celega vrtca Ciciban na Ragovski ulici pa bo po ocenah občine stala 1.600.000 evrov.

Ta tretjina tega vrtca je praktično tudi vse, kar občina na tem področju letos dela, čeprav je Muhič, kakor se spomnimo, pred volitvami obljubil, da bo prenovil dva vrtca letno. Obljubo je torej na ravni prvega leta svojega županovanja zmanjšal za kar 6-krat!

Županov nos je kot Ostržkov
Pa še nekje je župan Muhič spet požrl besedo. Meseca septembra je Muhič pripravil novinarsko konferenco, na kateri je javnosti poročal o svojih rezultatih po devetih mesecih dela. Bil je nezadovoljen s svojim delom, toda v gradivu, ki ga je pripravil novinarjem, z njim je na 9. seji seznanil tudi občinske svetnike, pa je vendarle pustil nekaj upanja vsaj za vrtce. Pri poglavju B. Investicije na področju šolske in predšolske vzgoje, kulture, športa in občinske uprave, je pri podpoglavju »Obnova in dograditev Vrtca Ostržek«, ta se nahaja nad OŠ Bršljin, zapisal:
»V skladu z začrtanim načrtom za leto 2006 je Vrtec Videk, ki se je nahajal v industrijskem kompleksu Novoteks, prodan. Z novim lastnikom je dogovorjeno, da se bo predšolska vzgoja v omenjenem vrtcu nemoteno izvajala do avgusta 2008, ko naj bi vrtec izpraznili, otroke, ki sedaj obiskujejo vrtec Videk, pa bi preusmerili v Vrtec Ostržek (Pednjped), za kar imamo izdelano projektno dokumentacijo za obnovo obstoječega vrtca in dozidavo treh dodatnih igralnic. Investicija je ocenjena na 1,6 milijona evrov. Potrebnih sredstev za pričetek investicije ob sprejemanju proračuna MO Novo mesto za leto 2007 ni bilo mogoče zagotoviti, zato je v rebalansu proračuna MO Novo mesto za leto 2007, ki je že v pripravi, predlagano, da se za obnovo in dograditev Vrtca Ostržek zagotovi vsaj 400.000 evrov, tako da bi se postopki za realizacijo predvidene investicije pričeli takoj po sprejetju rebalansa. Da bo investicija lahko zaključena do jeseni prihodnjega leta, pa bo preostala sredstva potrebno zagotoviti s proračunom MO Novo mesto za leto 2008.«

V rebalansu proračuna za leto 2007 seveda župan v resnici ni zagotovil niti enega dodatnega evra za prenovo Vrtca Ostržek, kaj šele, da bi jih bilo, kakor je župan napovedal v gradivu novinarjem, 400.000. Ko je bil župan s strani občinskega svetnika Klemenčiča (SDS) opozorjen na ta problem, ni župan trenil niti s trepalnicami.

Peticija za vrtec Ostržek – Dobro jutro
Peticija za vrtec Ostržek – Radio Krka
Peticija za vrtec Ostržek – Radio 1
Peticija za vrtec Ostržek – Radio Krka
Peticija za vrtec Ostržek - Park
Vrtec Ostržek - Novomesto.org

Drago novo leto 2008
Bo župan Muhič, ki nujno delo hladno prelaga iz meseca v mesec in finančne obveznosti iz enega leta v drugo oziroma naslednje leto, v letu 2008 v proračunu res lahko zagotovil:
-1.600.000 milijona evrov za prenovo vrtca Ostržek, ki, tako sam pravi, mora biti končana do septembra 2008 in zraven
-160.000 evrov za dokončanje 1. faze prenove vrtca Ciciban, ki bi morala biti poravnana že letos, in zraven
-500.000 evrov, če ocenimo približno, za realizacijo 2. faze prenove vrtca Ciciban, in zraven še
-morebiti tudi sredstva za prenovo kakšnega drugega vrtca?

Morda sem nerealen, ampak težko bo tole. Zatorej se mi tudi zdi, da zaradi takega županovega dela, ki ne upošteva nobenih zastavljenih rokov, vendarle bodo precej velike in resne negativne posledice ne le za Vrtec Ciciban ampak še za kakšnega drugega.

Oh, ko bi naš župan vsaj imel kakšno vilo Plavolasko, tako je imel Ostržek, ki bi mu, kar ona sicer počne, izpolnjevala želje in ga spremenila v pravega možakarja!


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

Ni komentarjev: