torek, 23. oktober 2007

KOLIKŠNA DENARNA KAZEN ZA ŽUPANA?

O hudem kršenju zakona o javnih financah, ki so si ga privoščili na občini, in hkrati nadaljevanje jare kače o Entente Florale.

Novomeška občina z županom in vsemi podžupani vkup očitno nikakor ne zmore napraviti red pri svojem delu. Slabosti, nedoslednosti in celo kršitev je vse več in so celo vse hujše. Le upamo lahko, da stvari ne bodo napredovale iz že itak slabega na še mnogo slabše. Že to, da je župan zdaj občino ob izvajanju proračuna in v zvezi s pripravami na tekmo Entente Florale pripeljal še k hujši kršitvi Zakona o javnih financah je pravzaprav kaplja čez rob.

Kaj sploh je hujša kršitev zakona o javnih financah? Zakon jih opredeljuje več vrst, a ena izmed hujših kršitev je tudi to, da se v nasprotju z določili zakona prevzame obveznost ali izplača sredstva proračuna v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva. Zakon za tako kršitev predvideva kaznovanje odgovorne osebe neposrednega uporabnika proračuna z denarno kaznijo v višini od 500.000 sit do 1.500.000 sit (seveda sedaj preračunano v evre).
Neposredni uporabnik proračuna so po 5. točki 3. člena Zakona o javnih financah tudi občinski organi ali organizacije ter občinska uprava, odgovorna oseba pa je seveda v primeru občine župan. V zvezi z izvrševanjem proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu, kakor navaja tudi 18. člen občinskega odloka o proračunu.

Po tem splošnem, a pomembnem uvodu lahko že preidemo h konkretni zadevi.
Župan Muhič je na dnevni red 9. seje občinskega sveta, ki bo v četrtek, 25. oktobra 2007, uvrstil tudi točko »Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2007«, torej rebalans proračuna. Predlaga tudi spremembe na proračunski postavki 11 056001 - Vzdrževanje zelenih površin. Predlog sprememb te postavke župan razlaga z naslednjim zapisom: »Sredstva namenjena vzdrževanju zelenih površin se povečujejo za 110.000 EUR. V proračunu za leto 2007 niso bila zagotovljena sredstva za dodatno urejanje mesta za sodelovanje na tekmovanju za urejenost mest Entente Florale. V okviru tega projekta je bilo potrebno sanirati okolico ob poteku trase ocenjevalcev.«
Tokrat se seveda ne bomo spotikali ob vprašanje smisla nastopanja na takih lepotnih tekmah, ki očitno tudi niso poceni, pač pa le ob razmerje med županovim načinom poslovanja ter zakonodajo. Župan Muhič, kakor v prej navedenem besedilu tudi sam povsem neposredno priznava, javna sredstva očitno zapravlja za nekaj, kar z občinski proračunom sploh ni bilo predvideno oziroma/ter v obsegu, ki je močno nad razpoložljivimi sredstvi proračuna. Kot smo pa že ugotovili iz zakona, pa sme občina prevzemati le obveznosti, ki so predvidene s proračunom in tudi le v obsegu, ki je predviden s proračunom. Tokrat se je županu Muhiču očitno zelo zalomilo – in primer niti ni povsem osamljen.

Na proračunski postavki 11 056001 - Vzdrževanje zelenih površin je s proračunom, ki je bil sprejet meseca maja, občina predvidela 174.854 evrov.
Da župan pred sprejetjem proračuna za letošnje leto ni vedel za obveznost, ki jo je občini nakopal s tekmo Entente Florale? To po zakonu itak ne bi bilo opravičilo, a povrhu je župan tedaj moral že zelo dobro poznati tudi finančne posledice udeležbe te tekme. Proračun je bil namreč sprejet konec maja, torej že zelo v času, ko je župan vedel, da se udeležuje tekme Entete Florale. Prvi sestanek organizacijskega odbora je bil, kakor je poročal denimo Radio Krka, pač že 20. aprila, kar je debel mesec pred sprejetjem občinskega proračuna. Torej je kristalno jasno, kdaj se je že kaj vedelo in kako bi se lahko načrtovalo, da ne bi bilo sedaj hude kršitve zakona o javnih financah.

Toda navedenega obsega sredstev občinskega proračuna na postavki Vzdrževanje zelenih površinniti ni možno zapravljati po mili volji in za kar koli, ampak le za namene, ki so opredeljeni z obrazložitvijo proračunske postavke.
Obrazložitev pa predvideva naslednja dela: »Vzdrževanje zelenih površin, ki je opredeljeno kot obvezna gospodarska javna služba in se izvaja preko koncesionarja. Obsega 81.944 m2 urejanja zelenih javnih površin z višjim standardom vzdrževanja (10 x letno) v samem mestu, preko 100.000 m2 sprehajališč z nižjim standardom vzdrževanja (3 x letno) in preko 25.000 m2 otroških igrišč (standard vzdrževanja ročna košnja 3 x letno in strojna košnja 3 x letno). V letu 2007 se bodo v redno vzdrževanje vključila tudi novonastala sprehajališča, brežine pri trgovskih centrih, zeleni pasovi ob parkiriščih, novonastala igrišča, ki do letos niso bila vključena v redno vzdrževanje zelenih površin in zaradi katerih je nastajal prenos sredstev iz leta v leto.«
Vemo torej za vrsto del, podrobneje so sicer razložena v letnem programu vzdrževanja zelenih površin, za katera se sme črpati s te postavke, in vemo torej tudi za velikost sredstev, ki se jih za navedeno sme porabiti. Le to torej in prav nič drugega. Mi to vemo, župan pa očitno ne in ni.

Kar želi sedaj narediti župan Muhič je to, da bi od občinskega sveta izsilil pokritje za plačilo v preteklem času nastalih nezakonitih obveznosti. In to kar v višini preko 110.000 evrov! To mu lahko celo uspe. Morda. Ne bo pa mu uspelo znebiti se teže nezakonitega početja.

Kdo bi moral ukrepati? Prvi na vrsti je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto, vodi ga Franc Bačar, ki po 38. členu Statuta Mestne občine Novo mesto nadzoruje tudi namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Zatem pa se bo z zadevo očitno moral ukvarjati tudi proračunski inšpektor oziroma Ministrstvo za finance ali Računsko sodišče.

Za v bodoče lahko Muhiču predlagamo le, da si prebere in prebira Zakon o javnih financah, predvsem pa naj si zapomni 2. člen zakona, ki govori o ciljih in načelih zakona, denimo 11. odstavek, ki pravi: »(11) Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji, če s tem zakonom ni drugače določeno.«
Če tega ne bo prebral in razumel, se mu bo še kdaj zgodila denarna kazen zaradi kršenja Zakona o javnih financah.Tomaž Levičar
Mestni svetnik

(Fotografija: 10. julij 2007)

Ni komentarjev: