sreda, 24. oktober 2007

REORGANIZACIJA NAMESTO REGENERACIJE

O županovi navidezni reorganizaciji novomeške občinske uprave, ki jo je pripravilo ptujsko podjetje, čeravno zna tak posel denimo ljubljanska občina opraviti povsem sama.

Zaostajanje pri uresničevanju obljub
Župan Lojze Muhič še vedno ni uresničil svoje obljube, ki se glasi, da bo število zaposlenih v občinski upravi skrčil za 30%. To mu doslej ni uspelo niti v najmanjši meri. Zakaj se mu to zmanjšanje sploh zdi smotrno, ne vem, vem pa, da je to javno obljubil in vem, da se od politikov, posebej od takih, ki pravijo, da bodo boljši od prejšnjih in ostalih, pričakuje, da svoje obljube uresničujejo.

Zmanjšanje števila zaposlenih v občinski upravi bi zagotovo prineslo prihranke pri porabi proračuna na postavki plače zaposlenih ter pri podobnih izdatkih, ki jih ima občina v zvezi z njimi in njihovim delom, zmanjšala oziroma izničila pa bi se tudi aktualna prostorska stiska, ki pa je resnici na ljubo predvsem posledica slabega dela pri reševanju tega že dolgo znanega in pričakovanega problema. Z manj zaposlenimi na občini pa je na drugi strani seveda mnogo težje uresničevati razvojne projekte, župan si jih je na papirju zadal veliko, in celo z zakoni zahtevane naloge občine. Kako bi oziroma kako bo, ko bo župan obljubo uresničil, občina s kar 30 zaposlenimi manj izvajala vse naloge, ki jih ima oziroma udejanjala svoje razvojne projekte, ki si jih postavlja, pa jaz ne znam povedati, še predstavljati si tega ne zmorem. To, upajmo, ve župan Muhič, ki je takšno na nek način smelo obljubo, vsekakor je javnosti všečna, po zagotovo poglobljenem premisleku podal.
Je bil njegov premislek res poglobljen? Zanimivo namreč je, da v gradivu odloka o organizaciji občinske uprave, pod katerim se je podpisal kar sam, tokrat navaja morebitno zmanjšanje kadra le za od 6 do 8 %. To pa je seveda že bistvena razlika od obljubljenega.

MO NM - slovenski rekorder po številu zaposlenih
Kakor koli, novomeška občina ima danes med vsemi slovenskimi mestnimi občinami očitno daleč največ zaposlenih glede na število prebivalcev občine. Po par mesecev starih podatkih je na novomeški občini 96 zaposlenih (31. 5 2007). Občina pa ima skoraj 35.000 prebivalcev. To pomeni, da je v občinski upravi zaposlenih cca 2,75 oseb na 1000 prebivalcev. Ko primerjamo to s podatki iz drugih večjih slovenskih občin, vidimo, da je precej za Novim mestom, a vendarle na drugem mestu, občina Koper, ki ima »le« 2,55 zaposlenih na 1000 prebivalcev, Ljubljana jih ima denimo le 2,07, Kranj pa celo zgolj 1,78 zaposlenih na 1000 prebivalcev. (vir: http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=6912 ).
Še bolj zanimiva bi bila seveda primerjava števila zaposlenih glede na velikost proračuna občine – kar pa naj obelodani kdo drug.

Dvojni stroški
Če župan ni zmanjšal števila zaposlenih v upravi, pa se je zdaj vendarle lotil reorganizacije. Zanimivo je, da je za pripravo reorganizacije občinske uprave najel zunanjega izvajalca in to celo izvajalca s Ptuja. Zakaj je to sploh pomembno?

Najprej o vprašanju, ali občina sploh rabi zunanjo inštitucijo, da to delo opravi. V Ljubljani so ta odlok recimo pripravili kar znotraj uprave, s pomočjo projektne skupine, ki jo je ustanovil župan, vodil pa jo je podžupan Čerin. Zagotovo je tako bolj racionalno in bolj gospodarno.
Novomeška občina ima, kar je v tej zadevi pomembno povedati, vendarle že sprejet Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave MO Novo mesto. Veljavni odlok pa v 22. členu pravi, da za kadrovske zadeve in za organizacijo dela v občinski upravi skrbi Kabinet župana - dejansko je to Kadrovska služba. Torej je povsem jasno, kdo bi za to moral poskrbeti, da občini ne bi bilo treba zapravljati denarja za najemanje zunanjih izvajalcev. Navsezadnje si lahko celo mislimo, da na občini daleč najbolje poznajo probleme, s katerimi se soočajo zaradi morebiti slabe organizacije uprave. Ker so na občini za izvajanje teh nalog zaposleni ustrezni strokovnjaki, pa mora biti nedvoumno tudi to, da morajo znati probleme oblikovanja ustrezne organizacijske sheme sposobni tudi rešiti.
Če se bo župan za vsa dela, ki jih morajo po odloku in sistemizaciji delovnih mest opravljati zaposleni na občini, odločal najemati drage zunanje izvajalce, potem nas ne sme čuditi, da bo še naprej ugotavljal, da večine zaposlenih na občini sploh ne rabi, ne bo nas pa smelo čuditi niti to, da mu bo zato vedno znova zmanjkovalo denarja v proračunu za druge zadeve, saj bo pač na eni strani plačeval tiste na občini, ki zaradi njegovih nenavadnih odločitev ne delajo, kar bi morali in mogli, na drugi strani pa bo plačeval še tiste zunaj občine, ki delajo tisto, kar bi morali in zmogli tisti na občini, če bi jih župan zadolžil. Skratka, spet narobe svet.
Vsekakor bo zanimiv podatek, treba ga bo še pridobiti, koliko denarja bo občina morala odtehtati zunanjemu izvajalcu za njegovo delo.

Druga polemike vredna reč pa je torej, da je župan za pripravo tega odloka najel podjetje s Ptuja – podjetje Sirius. Vem, da zveni čudno, ampak želim, da se sliši poudarek na tem, da najeto podjetje ni iz novomeške občine. Jaz nimam prav nič proti temu, da je podjetje s Ptuja in tudi ne, da je to Sirius. Če ima reference, jaz jih pri tem podjetju za tako delo sicer nisem našel, in ceno, ki je ugodnejša od drugih ponudnikov, potem naj dela. A župan bi moral misliti drugače, če bi želel ostati zvest samemu sebi. Ujel pa se je žal kar v lastno zanko. Pred časom je Muhič namreč na občinskem svetu skupaj s svojimi strankarskimi kolegi jasno in glasno povedal, da je treba dela, ki jih oddaja občina, poverjati podjetjem v lokalnem okolju. Zato da denar ostane tu. Sliši se prikupno. Toda zakaj potem tega dela niso oddali lokalnemu podjetju oziroma ustanovi, saj bi v lokalnem okolju lahko našli izvajalca za to nalogo, predvsem pa bi jo seveda lahko izvedli kar znotraj občinske uprave? Bi morda to lahko pojasnil direktor novomeške občinske uprave? Lahko pa da tudi ne bo. Skratka, delajo kakor jim kdaj ravno paše. Fleksibilnost trdnih načel.

Ključ od nepravih vrat
Reorganizacija torej. Mnogi, posebej radi pa sveži župani mislijo, da je reorganiziranje uprave čarobna formula do uspešnosti občine. Morda je. Kakor kje. V Novem mestu po mojem mnenju še zdaleč ni.
Kolikor je meni poznano delo v novomeški občinski upravi, vidim možnost doseganja večje učinkovitosti dela predvsem v kvalitetnejšem vodenju uprave, v sprejemanju pravočasnih in pravih odločitev, v sposobnosti oblikovanja kvalitetnih ciljev, v sposobnosti motiviranja zaposlenih in v ustvarjanju vzpodbudnih pogojev dela oziroma delovnega okolja in odnosov, v sposobnosti privabljanja najboljših kadrov v organizacijo, v motiviranju zunanjega okolja za doseganje ciljev organizacije … To vse pa je moč udejanjati praktično kar ob današnji podobi organizacije novomeške občine - le vodstveni kader mora biti dober. Reorganizacija je v oziru na obstoječo organizacijo občinske uprave dandanes, menim, najmanj učinkovit, najmanj relevanten ukrep.

Spremembe
O sami vsebini sprememb, ki jih pripravlja župan na področju organizacije občinske uprave z novim odlokom bi težje kaj kritičnega rekel, saj seveda nisem posvečen v to znanost in bolj detajlno tudi ne v naloge občine na prav vseh področjih. Navsezadnje pa imam oblikovano stališče, da je primerno županu prepustiti, da si organizacijo občinske uprave uredi po lastnih potrebah oziroma pričakovanjih, seveda pa skladno z zakonodajo – četudi intimno menim, da zapravlja čas in precej denarja za sploh ne nujen posel.

Toda. S pomočjo analogije se mi vendarle nemudoma postavi kakšno vprašanje ob pripravljenem odloku. Vem namreč, da se naloge občin, ki jih morajo po najrazličnejših zakonih opravljati, po obsegu med sabo ne razlikujejo kaj prida od občine do občine. Zato me enostavno čudi, da novomeški odlok nekaterih nalog, ki so navedene denimo v ljubljanskem tozadevnem odloku, ki je bil sprejet le par mesecev prej, sploh ne navaja. Da o tem, da je besedilo najbrž neizščiščeno, niti ne govorim. Primer? V 8. členu odloka, kjer navajajo naloge Kabineta župana, je recimo zapisano, da ta načrtuje in koordinira medobčinski, medregijsko in mednarodno sodelovanje, par alinej nižje pa piše, da kabinet opravlja naloge s področja mednarodnih odnosov MO Novo mesto. Mar ni slednje zaobjeto že v prvem? Ter v istem delu navaja tudi, da kabinet opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi, malo višje piše, da kabinet načrtuje in organizira obveščanje javnosti, malo nižje pa še, da kabinet sodeluje pri obveščanju na spletni strani MO Novo mesto. Mar ni prva navedena alineja povsem dovolj, ostalo pa navaden pleonazem? In tako naprej, da ne hodim ravno od dolgočasnega primera do dolgočasnega primera dalje …

Kar me je pri vsebini sprememb odloka tudi zelo presenetilo je, da se je župan odločil odpraviti službo notranje revizije, ki jo sicer terja 100. člen Zakona o financah. Župan Muhič se je to nalogo, ki pa mora potekati stalno, odločil poveriti kar zunanjemu izvajalcu. Le kdo to bo in koliko bo računal? Zanimivo je tudi, da si župan, kakor piše v odloku, očitno s pomočjo zunanjih izvajalcev revizije želi revidirati tudi delo ustanov, ki jim občina daje pomoč. V zadevo nisem povsem poklican, a se mi zdi, da tako enostavno pa ne moreš brskati po aktih oziroma bilancah ustanov, ki jim zgolj pomagaš. No, ničesar ne trdim, saj bodo to na seji najbrž že pojasnili.

Še bolj nenavadno me je zabavalo dejstvo, da se je župan odločil ukiniti tudi drugo delovno mesto, ki je bilo doslej organizirano izven organov občinske uprave, namreč službo za zaščito in reševanje, najbolj zato, ker naj bi te naloge odslej opravljali kar v Oddelku za družbene dejavnosti. Ali res to sodi tja?

Seveda me čudi tudi, da je župan z levo roko ukinil Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve ter Oddelek za kmetijstvo in turizem. Ampak to je pač njegov pogled na organizacijo, ki mu bo kar najbolj služila v preostalih 3 letih mandata. Če ga bo vsaj do druge obravnave na občinskem svetu uspel strokovno obrazložiti, potem najbrž ne bo imel nikakršnih problemov pri potrditvi svojega predloga na občinskem svetu. Zaenkrat mu to obrazložiti še ni uspelo.

Pripravljen odlok neskladen s poslovnikom
Nikakor pa ni moč zanemariti in prepustiti volji župana vprašanja ustrezne priprave odloka in vodenja postopka. Zato je treba jasno povedati, da je župan Muhič občinskim svetnikom za 9. sejo v zakonskem roku dostavil nepopolno gradivo tega odloka, kar je povsem zadosten in celo nujen razlog, da se ga tokrat vrže z dnevnega reda. Problema sta dejansko dva – čas dostave gradiva in vsebina gradiva.

Obrazložitev k odloku je župan dostavil kasneje, kot je dostavil besedilo členov, ki ga je posredoval v zakonitem roku najmanj 14 dni pred sejo. Obrazložitev, ki mora sicer biti integralni del zadeve, pa je prispela šele teden dni za tem. To je seveda nedopustno, saj je povsem jasno, kako se pripravi odlok, ki se ga posreduje občinskemu svetu. V drugem odstavku 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pač tudi za župana jasno piše, in to mora vedeti tudi župan, da mora odlok vsebovati naslov odloka, besedilo členov in obrazložitev.
Pri tej šlampariji, gre za še en kamenček v mozaiku aktualne občine, ki pa poleg vsega ostalega tudi izkazuje neurejenost na občini ter nezadovoljivo kvaliteto vodenja in dela.

Toda ne le to, da je obrazložitev odloka župan svetnikom poslal šele teden dni kasneje, kakor je predvideno s poslovnikom, ampak povrhu obrazložitev odloka sploh ni ustrezno pripravljena.
Poglejmo si zato 82. člen Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. V tretjem odstavku tega člena piše, da mora obrazložitev obsegati razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.
Čeravno se obrazložitev k temu odloku sploh ne drži strukture, ki je (bila) na novomeški občini uveljavljena pri sprejemanju odlokov, lahko vendarle rečemo, če smo malce benevolentni, da so razlogi za sprejem odloka v obrazložitvi na kratko, a vseeno sila pavšalno navedeni, ocena stanja praktično ni navedena itd. Vsekakor pa v obrazložitvi odloka niso niti najmanj navedene finančne posledice sprejetja odloka – čeprav mora biti v grobem vsakomur povsem jasno, da takšne posledice bodo, recimo: novo ali zmanjšano zaposlovanje; nove tiskovine, žigi in sistem označevanja zaradi novih imen organov …, pa stroški dela priprave sprememb odloka, ki jih je opravil zunanji izvajalec, stroški zunanjega izvajalca revizije ipd.

Očitno ima torej župan še kar probleme s pripravo gradiv za občinski svet, čeprav je bil na te in podobne probleme opozarjan praktično iz seje v sejo v dosedanjem mandatu, saj se te napake, ki v preteklosti sploh niso bile praksa, že več mesecev ponavljajo. Upajmo, da ta navada ni postala županova železna srajca in del njegovega železnega repertoarja.

Primerjava gradiv
Bralcem, ki jih problem bolj podrobno zanima, predlagam tudi ogled gradiv za sprejem tozadevnih odlokov oziroma odlokov iz nekaterih drugih občin:
Ljubljana – odlok v 1. obravnavi
Ljubljana – odlok v 2. obravnavi
MO Maribor – odlok v 1. obravnavi
MO Kranj – odlok v 2. obravnavi
MO Koper - odlok
MO Nova gorica – odlok
MO Celje – odlok


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

Ni komentarjev: