nedelja, 28. oktober 2007

POBUDE IN VPRAŠANJA - 9. SEJA

Na 9. seji občinskega sveta, bila je v četrtek, 25. oktobra 2007, sem pri točki »Pobude in vprašanja« izpostavil naslednje:

1. STRATEGIJA RAZVOJA MO NOVO MESTO – vprašanje
Na moj predlog, ki sem ga podal ob sprejemanju proračuna 2007, da naj občina v proračunu vendarle upošteva strategijo razvoja e družbe in akcijski načrt, ki sta bila pripravljena pred časom, je bil odgovor občine tudi, da bo občina oziroma projektna skupina, ki jo bo imenoval župan, pripravila splošno strategijo razvoja občine do leta 2010 (glejte: Predlog odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2007 – druga obravnava, str. 13; 16. maj 2007). Glede na to, da je bil odgovor pripravljen sredi maja, zdaj pa je že konec meseca oktobra, ter da ima občina celo podžupana Grilla, ki je zadolžen za strateška vprašanja, me zanima:
Kdaj je bila ustanovljena projektna skupina za pripravo strategije razvoja občine do leta 2010? Kdo so njeni člani in kdo skupino vodi? Kolikokrat doslej se je skupina sestala in katere točke dnevnega reda je obravnavala? Katere aktivnosti so bile doslej izvedene v zvezi s pripravo strategije?
Kako pri pripravi strategije sodelujejo občinska uprava, javni zavodi in podjetja, številna novomeška društva, podjetja ter seveda zainteresirani posamezniki?
Kdaj bo strategija pripravljena za obravnavo na občinskem svetu – če se dobro spomnim, je podžupan Grill napovedal, da bo to že v jeseni?
Katere sektorske strategije ima MO Novo mesto sicer že pripravljene?

2. STRATEGIJA RAZVOJA ŠPORTA - vprašanje
Odbora za okolje in prostor ter za komunalo in promet sta na svoji 2. skupni seji, ki je potekala 19. aprila 2007, pri 1. točki dnevnega reda oblikovala sklep, da županu MO Novo mesto predlagata, da občinska uprava takoj prične z izdelavo strategije razvoja športa, iz katere bodo razvidne in definirane tudi potrebe po športni infrastrukturi.
Prosim za podatke o vseh odtlej izvedenih aktivnostih v zvezi s tem oziroma kako je župan na pobudo odborov sploh reagiral.

3. ČASOPIS NOVO MESTO - vprašanje
Ob drugi obravnavi proračuna občine za leto 2007 je župan v odgovorih in pojasnilih na pripombe ob prvi obravnavi predloga odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2007 navedel, da bo prva številka občinskega časopisa Novo mesto izšla jeseni, pred tem pa bo župan, kakor je bilo navedeno, imenoval tudi novega urednika, deloma pa naj bi spremenili tudi odlok. (glejte: Predlog odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2007 – druga obravnava, str. 15; 16. maj 2007).
Zanima me, katere od v odgovoru navedenih aktivnosti so bile doslej izvedene in kdaj točno v letošnji jeseni naj bi časopis Novo mesto izšel.

4. PROJEKTNE SKUPINE - vprašanje
Zanima me, katere projektne skupine, katerih ustanovitev omogoča 12. člen Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave MO Novo mesto (UL RS 128/2004), je doslej ustanovil župan, kakšne točno so njihove naloge, rok izvedbe nalog, kdo so njihovi člani, kolikokrat in za kaj so se skupine sestale in kaj so doslej te skupine naredile.

5. TELOVADNICA STOPIČE – vprašanje, pobuda
Časopis Park je poročal, da naj bi MO Novo mesto v Stopičah zgradila športno dvorano v velikosti preko 1.700 m2, za kar menda občina že vodi neke aktivnosti.
Zanima me, iz katerih dokumentov občine izhaja namera gradnje športne dvorane v Stopičah, ki za okoli 900 m2 odstopa navzgor od normativov za gradnjo telovadnic ob šolah in ki navajajo h izgradnji cca 820 m2 velike telovadnice ob taki šoli. Glede na to, da iz take odločitve, kot je navedena v Parku, izhajajo tudi večje proračunske obveznosti, s katerimi občinski svet ni bil nikoli seznanjen, menim, da bi bilo primerno in nujno za tako odstopanje od normativov pridobiti tudi stališče občinskega sveta, saj se sicer lahko zgodi, da občinski svet kasneje proračunske obveznosti za gradnjo tako velikega objekta ne bo potrdil, s čimer bodo nastali nepotrebni stroški zaradi neustreznih oziroma nepotrebnih že izvedenih aktivnosti (natečaj, projekti…).

6. NEKDANJI VRTEC JANKO – vprašanje
Prosim za podatek, kakšne so namere občine v zvezi z njenim objektom na Kettejevem drevoredu, v katerem je bil nekoč vrtec Janko in na podlagi česa so namere utemeljene.

7. OBJEKT ZA GLEDALIŠČE – vprašanje, pobuda
Z ureditvenim načrtom Novi trg je na lokaciji med Seidlovo cesto in Ulico talcev predvidena izgradnja gledališkega objekta, s čimer naj bi dolgoročno uredili prostorske pogoje za delovanje gledališča Anton Podbevšek Teater. Lokacija naj bi se urejala na podlagi arhitekturnega natečaja, občina pa mora seveda tudi odkupiti zemljišče in pred investicijo najti zasebni kapital, ki bo, kakor je omogočeno, sovlagal v projekt.
Zanima me, katere aktivnosti v zvezi s tem je doslej izvedla občina. Dajem pa tudi pobudo, da naj se čimprej pripravi natečaj za ureditev območja, predlagam, da se v natečaj vključi tudi območje nekdanje Povhove tovarne, kjer se menda tudi pričakuje prenovo. Občina naj tudi intenzivira razgovore z ministrstvom, ki bo objekt morebiti prodalo po preselitvi gostinske šole na Bajnof oziroma jo k prodaji pravzaprav navajajo omejujoči pogoji razvoja za dejavnosti, ki niso povezane z gledališčem oziroma šolstvom.

8. PLEČNIKOV SPOMENIK IN PARCELA – pobuda
Dajem pobudo, da naj MO Novo mesto čimprej odkupi parcelo oziroma del parcele v Bučni vasi, na kateri stoji spomenik NOB, ki ga je izdelal arhitekt Jože Plečnik. Kot je znano, je to edino Plečnikovo delo v novomeški občini in celo širše, zato je povsem smiselno njegovo varovanje tudi s pomočjo ureditve lastniških odnosov.

9. EDVARD RAVNIKAR – 100 LET ROJSTVA – vprašanje
Že pred časom sem na občinskem svetu dal pobudo, da naj občina ustrezno obeleži stoletnico rojstva arhitekta Edvarda Ravnikarja, ki je bil rojen v Novem mestu in je najvidnejši arhitekt Slovenije v 2. polovici 20. stoletja. Občina se je tedaj odzvala naklonjeno.
Zanima me, kako naloge v zvezi s tem potekajo, kdo jih vodi in kakšna obeležitev sploh bo ter kdaj.

10. RAZPISI EU – vprašanje
Prosim za podatek, kako potekajo aktivnosti MO Novo mesto in njenih zavodov v zvezi s prijavami raznih projektov za pridobitev finančnih sredstev s strani skladov oziroma programov EU. Zanima me, kdo na občini aktivnosti v zvezi s tem usklajuje, kateri projekti točno se pripravljajo na posameznih področjih dela občine (kultura, šport, raziskave, podjetništvo, turizem, komunala…), na katere razpise točno bodo prijavljeni, kdaj in za kakšno višino sredstev bodo kandidirali.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

Ni komentarjev: