četrtek, 29. maj 2008

POBUDE IN VPRAŠANJA - 15. SEJA

Danes, 29. maja, sem na 15. seji občinskega sveta ob točki »Pobude in vprašanja« izpostavil naslednje:

1. ODLOK O VZDRŽEVANJU ZANEMARJENIH STAVB - pobuda
Novo mesto se celo v samem mestnem jedru, ki je prežeto s stavbami velikega zgodovinskega, kulturnega in denimo arhitekturnega pomena za nas, sooča s slabo vzdrževanimi, celo propadajočimi objekti, ki kazijo podobo mesta in seveda nižajo ekonomsko vrednost nepremičnin v soseščini.
V oziru na to predlagam, da župan na junijski ali julijski seji občinskemu svetu v obravnavo predloži odlok, v katerem bo občina določila območja oziroma objekte, na katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je treba izvesti oziroma merila za njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih stroškov.
Sprejem takega odloka omogoča novi 6. člen Zakona o graditvi objektov. V navedenem členu zakona piše tudi: »Če so na objektu takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vpliva na zunanjo podobo naselja in krajine in so posledica opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja nepremičnine, pa ne gre za nevarno gradnjo po tem zakonu, občina zaradi zavarovanja javne koristi lahko zaveže lastnika, da izvede nujno potrebna vzdrževalna dela.«
V odloku lahko, kakor pravi zakon, občina predvidi tudi višino sredstev, ki jih bo prispevala za pokritje dela stroškov v zvezi s predvidenimi vzdrževalnimi deli. Na podlagi navedenega odloka pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela, opredeljena v odloku. Če je objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, je treba, pravi zakon, dela izvajati v sodelovanju z organom, pristojnim za varstvo kulturne dediščine.
V četrtem odstavku 6. člena zakona je predpisana tudi izvršba del, če jih zavezanec ne izvede sam: »Če zavezanec v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisom o splošnem upravnem postopku.«
Za dela lahko občina založi tudi svoja sredstva in vpiše hipoteko. O tem govori peti odstavek zakona: »Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del.«
V skrajni fazi pa lahko občina, kakor piše v šestem odstavku 6. člena, zahteva tudi rekonstrukcijo ali celo odstranitev objekta: »Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo objekta, lahko občina odredi odstranitev objekta.«
Predlagam torej, da občina izkoristi zakonsko možnost, sprejme pravno kvalitetno pripravljen odlok ter s tem posledično poskrbi oziroma vzpodbudi lepšo podobo mesta v prihodnje.

povezava na novelo Zakona o graditvi objektov (glejte 6. člen)
Zakon o graditvi objektov

2. JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA - vprašanje
Župan je že ob začetku mandata napovedoval, da bo občina vrsto projektov izvedla tudi skozi javno-zasebna partnerstva.
Prosim za podatek, koliko javno-zasebnih partnerstev je bilo sklenjenih do danes, za katere projekte in kako so bili projekti izbrani, v kakšni vrednosti so, kakšne so pri posameznih projektih obveznosti enega in drugega partnerja.

3. FINANČNA SREDSTVA EU – vprašanje
Zanima me, na katere razpise, s katerimi projekti in v kakšni vrednosti namerava kandidirati občina za pridobitev sredstev Evropske unije od sedaj do konca mandata.

4. PRENOVA NARODNEGA DOMA - vprašanje
Prosim za aktualne podatke v zvezi s pripravami na prenovo Narodnega doma, ki se jo je novomeška občina v okviru projekta Evropska prestolnica kulture zavezala urediti najkasneje do leta 2012.
Prosim tudi za zapisnike vseh sej ustanove za prenovo in oživitev Narodnega doma od začetka leta 2007 do sedaj.

5. PRENOVA ŠANC - vprašanje
Prenova obzidja na kapiteljskih šancah je bila sicer napovedana že za leto 2007, a ni bila izvedena. Župan je prenovo Šanc napovedal tudi za letošnje leto, zato me zopet zanima, kdaj bo prenova razpadajočih ostankov srednjeveškega mestnega obzidja izvedena, koliko bodo previdoma dela stala in kdo jih bo izvedel.
Zanima me tudi, kdo je pripravil projekt za statično sanacijo obzidja ter kako pri projektu sodeluje škofija, po katere parceli se obzidje deloma vije.

6. ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV - pobuda
Predlagam, da občina oziroma župan napravi pregled še neodgovorjenih pobud in vprašanj svetnikov ter na naslednji seji tudi zagotovi odgovore na vsa še neodgovorjena vprašanja in pobude ter s tem poskrbi za boljšo informiranost svetnikov in javnosti ter za boljše delo občinskega sveta. Seveda pa je priprava odgovorov na pobude in vprašanja tudi zakonska obveza župana.

Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: