petek, 22. februar 2008

POBUDE IN VPRAŠANJA - 13. SEJA

Včeraj, 21. februarja, je bila 13. seja občinskega sveta, na kateri sem ob točki »Pobude in vprašanja« predstavil naslednje:

1. ZDRAVA MESTA IN NOVO MESTO - vprašanje
Novo mesto se je sredi devetdesetih let vključilo v slovensko mrežo Zdravih mest, ki je sicer projekt Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na to, da ni znano, da bi novomeška občina od projekta odstopila, pa najbrž tudi ni smiselnih razlogov za kaj takšnega, me zanima, kdo na občini vodi ta projekt, kakšni so dosedanji rezultati in kakšen je sploh program dela občine v zvezi s projektom Zdrava mesta.

2. OBJAVA VEČJIH DATOTEK NA SPLETNI STRANI OBČINE - pobuda
V odgovoru na moje svetniško vprašanje v zvezi s konzervatorskim programom za Narodni dom (032-7/2007-1320-207) je bilo rečeno, da ta ni primeren za objavo na spletni strani občine, ker je datoteka velika 17 megabajtov.
Menim, da ta razlog za odklonitev objave dokumenta na internetu v času, ko imajo številni uporabniki interneta v naši občini možnost izrabljati visoke hitrosti prenosa podatkov z interneta, ni ustrezen in ni zadosten. Zato ponovno dajem pobudo, da občina navedeni in podobne dokumente oziroma študije, raziskave ipd, ki se financirajo z javnimi sredstvi, objavlja na svojih spletnih straneh.
V zvezi z velikostjo datoteke pa naj zgolj dodam, da je datoteka s strategijo razvoja primarnega zdravstva velika preko 20 MB, a jo je občina vseeno objavila kot gradivo na strani občinskega sveta.

3. NOVI TRG 6 - vprašanje
Prosim za informacijo, kakšen odgovor je MO Novo mesto posredovala Ministrstvu za okolje in prostor v zvezi z vprašanjem ustreznosti vodenja postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev UN Novi trg.

4. VIKENDI OB RAGOVEM LOGU - vprašanje
Na južnem oziroma jugovzhodnem robu gozda Ragov log je postavljenih nekaj vikendov oziroma podobnih objektov.
Zanima me, če je tu po veljavnih občinskih prostorskih in drugih predpisih dovoljeno postavljati objekte in na kakšen način.

5. VELODROM - vprašanje
Velodrom v Češči vasi je eden od največjih športnih objektov v Novem mestu, hkrati pa je to objekt, ki je bil dolga leta zanemarjan, sedaj pa po svojih omejenih možnostih zanj skrbi kolesarski klub. Glede na to, da je objekt občinski in glede na nekdanje načrte občine z njim dejansko le na pol zgrajen, me zanima, kakšni so načrti občine v zvezi z razvojem tega objekta, kakšna je časovna dinamika tega razvoja in koliko sredstev mora oziroma bo v posameznih letih občina vlagala v ta objekt ter koliko jih bo pridobila iz drugih virov, da bo uresničila svoje razvojne načrte v zvezi z njim.

6. GOZDOVI S POSEBNIM NAMENOM - vprašanje
Občina je v preteklih letih razglasila kar nekaj gozdnih površin v Novem mestu za gozd s posebnim namenom. V zvezi s tem me zanima naslednje:
-koliko površin v teh gozdovih je občina odtlej odkupila in kje ter koliko sredstev je za to namenila v posameznih letih od razglasitve,
-katere obveznosti v zvezi s temi gozdovi ima občina in kako jih izpolnjuje,
-ali se morda pripravlja razglasitev novih gozdnih površin v mestu za gozd s posebnim namenom.

7. PEŠPOT OB KRKI V MESTNEM JEDRU – vprašanje in pobuda
S Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje mestnega jedra Novega mesta je predvidena ureditev sprehajališča po levem bregu reke Krke od Župančičevega sprehajališča na koncu Pugljeve ulice do Parka EU pod Jerebovo ulico. Zanima me:
-če namerava občina v letu 2008 to pot urediti,
-kolikor sredstev ureditev terja (projekt, odkup zemljišč, izgradnja ipd), ali so oziroma ali se pripravlja projekt za izvedbo,
-kako bo pot urejena,
-kako potekajo razgovori z lastniki zemljišč na bregu reke in ali bo občina pričela postopek razlastitve za ureditev javne poti, v kolikor ne bo moč skleniti dogovora z lastniki.
Ob tem dajem še pobudo, da naj občina novo sprehajalno pot po obrečnem obodu mestnega jedra poimenuje Sprehajališče Rudolfa IV. Habsburškega – po ustanovitelju Novega mesta.

8. RAZGLEDIŠČE Z ZVONIKA CERKVE SVETEGA MIKLAVŽA - pobuda
Novo mesto bi, kot je to primer v številnih drugih mestih, lahko dobilo svojo razgledno točko tudi z zvonika cerkve, denimo z zvonika cerkve Svetega Miklavža. S tem bi pridobili zelo atraktivno točko za meščane in seveda turiste, saj se od tam ponuja lep pogled na mestno jedro in na mesto s širšo okolico, razgledne točke pa so praviloma posebej dobro obiskane lokacije s strani turistov.
V oziru na to predlagam, da občina preveri stališče lastnika cerkve, torej novomeške škofije, do ideje, da bi v zvoniku uredili ustrezno stopnišče do nivoja okenskih odprtin na zvoniku, od koder bi se obiskovalcem ponujal razgled. Ureditev razgledne točke bi lahko bila seveda skupna naložba občine in škofije v prid razvoja turizma v mestu.

Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: