petek, 01. februar 2008

POBUDE IN VPRAŠANJA - 12. SEJA

Na 12. seji občinskega sveta, ki je bila včeraj, 31. januarja 2008, sem pri točki »Pobude in vprašanja« izpostavil naslednje teme:

1. NARODNI DOM - vprašanje
V odgovoru na moje svetniško vprašanje (032-7/2007-1320-207) je bilo navedeno, da je upravni odbor Ustanove za obnovo in oživitev Narodnega doma potrdil konservatorski program, ki bo služil za nadaljnje aktivnosti. Ob tem je bilo v odgovoru na moje svetniško vprašanje z iste seje (032-7/2007-1320-211) navedeno, da je obnova Narodnega doma vključena v projekt Evropska prestolnica kulture 2012. Zanima me torej naslednje:
-Katere so predvidene nadaljnje aktivnosti v zvezi s prenovo Narodnega doma?
-Katere aktivnosti bodo izvedene v letu 2008, kdo je nosilec posameznih nalog in koliko sredstev zahtevajo ter kolikor od teh sredstev bo zagotovljenih v občinskem proračunu in koliko ter od kje bodo prišla ostala finančna sredstva?
-Kakšna je ocenjena vrednost stroškov celovite prenove Narodnega doma?
-Kako mora potekati dinamika del v zvezi z Narodnim domom, da bo ta lahko prenovljen do leta 2012 in koliko sredstev občinskega proračuna bo to terjalo po posameznih letih?

2. CIRKUS - vprašanje
Prosim za informacijo, kakšna je bila višina najemnine igrišč na Loki, ki jo je plačal cirkus – t.i. Dunajski cirkus za december in januar ter koliko je stala sanacija poškodovanih igrišč in nasploh čiščenje igrišč po odhodu cirkusa in kdo ter kdaj je to poravnal?
Če sem prav obveščen, je cirkus po vrtcih otrokom razdelil vstopnice za cirkus. Zanima me, ali sme katerokoli podjetje v vrtcih otrokom ponujati proizvode ali storitve, ki so zanje potencialno zanimive? Zanima me tudi, če vodstva vrtcev ali občina dopušča trgovcem prodajo v vrtcih.

3. HUMANITARNI CENTER – vprašanje
V proračunu za leto 2007 je imela MO Novo mesto rezerviranih 200.000 evrov za nakup prostorov za Humanitarni center. V obrazložitvi proračunske postavke 08 109 008 Investicijski odhodki – Humanitarni center pa piše, da v letu 2007 ni prišlo do sklenitve pogodbe med MO Novo mesto in prodajalcem objekta Mercator d.d. glede prodaje oziroma nakupa objekta.
Prosim za informacijo, zakaj v letu 2007 to ni bilo realizirano oziroma iz kakšnih razlogov ni bila sklenjena pogodba ter kakšne so garancije, da bo to storjeno v letu 2008.

4. VRTCI – vprašanje
Prosim za podatek, kateri vrtci in osnovne šole v novomeški občini so bili prenovljeni od leta 1998 do danes s sredstvi občinskega proračuna – kje, kdaj, koliko sredstev je bilo namenjeno zanje v posameznih proračunskih letih.

5. PLOVILA NA REKI KRKI - vprašanje
Poleg znanega turističnega splava je na plovbnem območju v Novem mestu moč videti še par plovil na motorni pogon, a ta niso, kakor je slutiti, namenjena javnemu prevozu potnikov, kar pa je, kolikor mi je znano, sicer eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev možnosti za plovbo po odloku in uredbi.
Prosim za podatek, če imajo vsa plovila na motorni pogon, ki so na vodi na plovbnem območju v Novem mestu ustrezna dovoljenja za plovbo ter kako so oziroma kako bodo inšpektorji reagirali, če plovila nimajo ustreznih dovoljenj?

6. LUČI NA ROTOVŽU – vprašanje
Odgovor občine na mojo svetniško pobudo v zvezi s popravilom nedelujočih luči na pročelju rotovža, ki sem jo dal jeseni, je bil: »Tekoče vzdrževanje Rotovža je Mestna občina Novo mesto s sklenitvijo pogodbe o upravljanju prenesla na stanovanjsko podjetje Zarja d.d., ki je bilo s strani občine že večkrat opozorjeno, da zamenja nekaj pregorelih žarnic na pročelju Rotovža. Po naši zadnji urgenci smo dobili ustni odgovor, da bodo žarnice zamenjali v najkrajšem času.«
Zanima me, zakaj problem še vedno ni urejen ter kdaj bo in tudi zakaj se podjetje Zarja ne odziva na zahteve občine v zvezi z vzdrževanjem objekta.

7. DODATEK K PLAČAM NA OBČINI – vprašanje
V mesecu decembru je bil na občinski oglasni deski objavljen seznam uslužbencev občine, ki prejemajo tudi do 35% dodatek k plači. Glede na to, da gre za precej visok dodatek, predvsem pa glede na to, da je uslužbencev, ki so prejeli ta dodatek, precej, me zanima, po kakšnih kriterijih se podeljuje te dodatke, kdo o tem odloča in kdo so uslužbenci, ki so v letu 2007 tak dodatek prejeli, v kakšnem % po posameznem mesecu in za kako visoka sredstva (evro) dejansko gre.
Zanima me tudi, če proračunska postavka tako veliko količino dodatkov sploh prenese ter ali to pomeni, da je v občinski upravi načeloma premalo zaposlenih, če mora del zaposlenih opravljati povečan obseg dela.

8. CERTIFIKAT 9001:2000 - vprašanje
V letu 2007 je bila s strani vodstva občine večkrat napovedana povrnitev certifikata 9001:2000, ki ga je občina izgubila v začetku leta 2007, ker ni odpravila pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene s strani presojevalcev v letu 2006. Nazadnje je direktor občinske uprave napovedal, da bo certifikat ponovno pridobljen do januarja 2008.
Zanima me, če občina zopet ima ta certifikat.
Prosim tudi, da se svetnike seznani z rezultati ankete, ki jo je bilo tudi v zvezi s pridobitvijo (oziroma ohranitvijo) certifikata potrebno izvesti med uporabniki storitev občine.

9. STRATEGIJA RAZVOJA MO NM – vprašanje
Podžupan Grill je ob sprejemanju proračuna za leto 2007 napovedal, da bo Mestna občina Novo mesto še v letu 2007 dobila novo strategijo razvoja.
Prosim za pojasnilo, zakaj to delo ni bilo opravljeno, kdaj bo, kako trenutno poteka in kdo pri tem delu sodeluje.

10. MESTNI AVTOBUSNI PROMET - vprašanje

Prosim za podatek, kakšen del osebnega prometa v mestu se opravi z mestnim avtobusnim prometom (prometni modal split) in kakšen je na sploh delež posameznih oblik posebnega prometa v mestu (peš, kolo, osebni avto, avtobusi).
Prosim tudi za naslednje natančne podatke:
-Kakšna je bila cena izvajanja koncesije MPP po posameznih letih od 1999 do 2007
-Kakšna je bila višina subvencije Mestne občine Novo mesto za MPP po posameznih letih od 1999 do 2007?
-Koliko potnikov je bilo prepeljanih z MPP v posameznih letih od 1999 do 2007?
-Koliko kilometrov voženj je bilo opravljenih z avtobusi MPP v posameznih letih od 1999 do 2007?
-Ali še deluje projektna skupina za spremljanje izvajanja MPP, kdo so njeni člani in kakšne so njene aktivnosti v zadnjem obdobju?
-Ali se v bližnji prihodnosti v zvezi z MPP obetajo kakšne spremembe oziroma novosti?


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: