četrtek, 20. december 2007

POBUDE IN VPRAŠANJA - 11. SEJA

Na 11. seji občinskega sveta, ki je bila danes, torej 20. decembra 2007, sem pri točki »Pobude in vprašanja« izpostavil naslednje teme:

1. KOLEDAR DECEMBRSKIH PRIREDITEV - vprašanje
Zavod za turizem je decembra pripravil publikacijo, ki ponuja pregled prireditev v prazničnem, obnovoletnem obdobju. Publikacija je po mojem mnenju pripravljena zelo nepregledno in tudi s silno malo oblikovalskimi ambicijami.
Prosim, če župan posreduje podatek, kako je Zavod za turizem izbiral oblikovalca te publikacije oziroma knjižice, kdo je to bil, kakšen je bil honorar za opravljeno delo. Zanima me tudi, kako se lahko oblikovalci prijavijo oziroma prijavimo, da bi opravljali tovrstno delo za občino in njene zavode.

2. DECEMBRSKA OKRASITEV MESTA – vprašanje, pobuda
Številni občani in obiskovalci so presenečeni nad načinom letošnje okrasitve oziroma praznične osvetlitve mesta.
Zanima me, kdo je pripravil koncept letošnje okrasitve mesta, na kaj se nanaša, in koliko je to oziroma bo stalo občinski proračun.

Predlagam, da občina, če seveda namerava okrasitev izvesti tudi v naslednjem letu, pripravi javni natečaj za praznično ureditev mestnega jedra ali mesta, ki se bo v prihodnjih letih postopoma udejanjala.

3. MARKLJEVA ULICA – vprašanje, pobuda
Seznanjem sem, da je bil pred časom, ob rekonstruiranju Ljubljanske ceste in urejanju pločnika ob ulici Dolenje Kamence, na predlog Krajevne skupnosti Bučna vas ukinjen nekaj deset metrov dolg del Markljeve ceste med parcelami 589/1 na eni strani ceste in 579/5, 579/4, 583 na drugi strani ceste, vse v k.o. Daljni vrh. Občina naj bi z lastniku zemljišča 589/1 (k.o. Daljni vrh) tudi prodala oziroma zamenjala parcelo, ki je bila prej javna pot oziroma cesta. Z ukinitvijo poti se je sedaj bistveno poslabšal dostop nemajhnega dela prebivalcev do raznih uslug v naselju oziroma z drugimi prebivalci naselja.
Prosim za odgovore na spodnja vprašanja in informacije v zvezi s to zadevo:
-Ali je bil ukinjen del javne ceste (parc. št. 586/1, k.o. Daljni vrh) lastniku ene od sosednjih parcel (589/1, k.o. Daljni vrh, menda družina Kumer) prodan ali pa je šlo za menjavo zemljišč? Kako velika je celotna parcela, ki se je prodala oziroma menjala? Če je bila parcela prodana, me zanima po kakšni ceni, če pa je bila menjana, me zanima za katero in kako veliko parcelo je bila zamenjana ter kakšna je bila vrednost menjanih parcel na m2.
-Ali je bila parcela ponujena v menjavo ali odkup tudi drugim sosedom, recimo lastnikom parcel 579/5, 579/4, 583? Če ni bila, me zanima, zakaj ne?
-Zakaj občina ni obdržala v lasti vsaj ožji del nekdanje javne ceste, da bi uredila oziroma ohranila vsaj javno povezavo za pešce od Markljeve ulice do Dolenjih Kamenc, oziroma zakaj se je sploh odločila ukiniti del Markljeve ulice?
-Glede na to, da naj bi občina del parcele nekdanje javne ceste (586/1) z lastnikom sosednje parcele (589/1) zamenjala zaradi ureditve pločnika ob cesti na severnem delu parcele 589/1, me zanima, če je tudi ostalim lastnikom parcel, po katerih je bil urejen nov pločnik po ulici Dolenje Kamence, namenila odškodnino oziroma jim namenila ustrezna finančna sredstva za odkup delov parcel, potrebnih za ureditev pločnika. Koliko sredstev je bilo za to zagotovljenih posameznim lastnikom?
-Ali drži podatek, da je odstranitev asfalta na omenjeni ukinjeni in predhodno že prodani nekoč javni cesti, novemu lastniku financirala krajevna skupnost oziroma občina kar iz svojega proračuna? Kakšni so bili ti stroški? Zakaj se je to delo na zdaj že zasebni parceli financiralo z javnimi sredstvi?
-Prosim, da posredujete vse zapisnike sej krajevne skupnosti Bučna vas, na katerih se je obravnavala problematika ukinitve dela Markljeve ulice – glede ukinitve javnega dobra, prodaje parcele, odstranitve asfalta ipd.
Predlagam, da občina čimprej poskrbi, da bodo predeli naselja povezani, kot so bili pred (nepotrebno) ukinitvijo navedene javne ceste, sedaj seveda vsaj za pešce z ožjo, recimo vsaj 2m široko pešpotjo. Za tako ureditev je dalo svoj podpis tudi 111 krajanov v tem območju.
Zanima me še, kakšna je možnost za ureditev prehoda za pešce preko Ljubljanske ceste med Markljevo ulico in Turkovo ulico.

4. CIRKUS NA LOKI – vprašanje
Zanima me, kdo se je odločil da se cirkus, ki ga imamo Novomeščani priložnost obiskati v decembru, umesti na športna igrišča na Loki ter kdo je odločil, da se na delu igrišč uredijo parkirišča za obiskovalce. Ob tem me tudi zanima, kdo in na čigave stroške bo saniral poškodovano asfaltno površino na igriščih, saj so vanjo zabijali kline za sidranje šotorov, kdo bo saniral poškodovane zelenice in nenazadnje tekaško stezo ter ostale morebitne poškodbe rekreacijskih površin.

5. PARKIRNA MESTA NA PUGLJEVI ULICI – vprašanje, pobuda
Na Pugljevi ulici je zemljišče okoli hiše Pugljeva 5 (frizerski salon) v celoti v lasti Mestne občine Novo mesto, seveda tudi del cestišča, kjer sedaj vsakodnevno parkirajo avtomobili, čeprav tam niso urejena parkirna mesta. Na tabli ob prostoru je navedeno, da je parkiranje dovoljeno le za stranke frizerskega salona.
Zanima me, ali je navedena tabla nameščena ob soglasju Mestne občine Novo mesto, ki je lastnik zemljišča. Predlagam pa, da glede na pomanjkanje javnih parkirnih mest v starem mestnem jedru občina tu, kjer se sicer torej že odvija parkiranje, a sedaj kar z opozorilom, da je namenjeno le strankam frizerskega salona, mestna občina ustrezno označi parkirna mesta in jih ponudi v javno uporabo vsem pod enakimi pogoji kot ostala že označena parkirna mesta na Pugljevi ulici in drugod.
Predlagam tudi, da občina v bližini parkirnih mest na Pugljevi ulici namesti parkirni avtomat, ali pa parkirna mesta na tej ulici opredeli za kratkotrajno parkiranje.

6. BARAKA NA PUGLJEVI ULICI – pobuda
Na koncu Pugljeve ulice, tik ob vstopu na Župančičevo sprehajališče, stoji na občinski parceli lesena baraka.
Zanima me, ali je postavljena ob soglasju občine in kdo je pravzaprav njen uporabnik. V kolikor zadeva ni formalno urejena, predlagam, da občina barako s svojega zemljišča nemudoma odstrani ter lepše uredi ta vstop na pomembno mestno sprehajališče.

7. STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE – vprašanje
Zanima me, če ima novomeška občina pripravljen svoj stanovanjski program in kateri dokument občino pravzaprav ustvarja pri razvoju lastnega fonda (neprofitnih) stanovanj.
Prosim tudi za podatek, koliko in kakšna stanovanja ima občina v lasti in kdaj so bila posamezna pridobljena.

8. PARKIRNE DOVOLILNICE KOMUNALE NOVO MESTO – vprašanje
V časopisu Park smo lahko zasledili, da je Komunala Novo mesto Mestni občini Novo mesto na njeno prošnjo izdala 15 parkirnih stalnih parkirnih dovolilnic, ki jih je opredelila celo kar kot sponzorstvo.
Zanima me:
-zakaj je občina prosila Komunalo Novo mesto, da ji izda parkirne dovolilnice in to celo v obliki sponzorstva;
-komu je župan, ki je pristojna oseba, doslej podelil te parkirne dovolilnice in po kakšnih kriterijih, kdo so osebe, ki imajo te dovolilnice trenutno v posesti;
-ali lahko osebe, ki jim je župan podelil parkirne dovolilnice, dovolilnice prenašajo na druge osebe (drugi zaposleni, znani, prijatelji, družinski člani …), in ali lahko te parkirne dovolilnice uporabljajo tudi izven delovnega časa, če gre za osebe zaposlene na MO Novo mesto;
-koliko delavcev občinske uprave ima svoje delovno mesto na Glavnem trgu oziroma v ožjem starem mestnem jedru (rotovž ter Glavni trg 24);
-zakaj župan navkljub posesti parkirnih dovolilnic in navkljub dejstvu, da ima ob rotovžu urejeni dve parkirni mesti, ki se jih sme uporabljati zgolj za službena vozila občine, na Glavnem trgu pogosto nepravilno parkira.

9. ŠTUDIJE, PROJEKTI, ANALIZE IPD NAROČENI V LETU 2007 – vprašanje
Prosim za podatek, katere študije, projekte, analize in podobno je estna občina Novo mesto naročila v letu 2007 oziroma katere so bile izdelane v tem letu. Prosim za pregled teh zadev z informacijo o naslovu dela, avtorju, ceni izdelave ipd.
Ponovno tudi predlagam, da se vse študije, analize in podobne akte, ki so pridobljeni z javnimi sredstvi, objavi na spletni strani občine.

10. VARSTVO MODERNE ARHITEKTURNE DEDIŠČINE V OBČINI – pobuda
Novo mesto je v obdobju po drugi svetovni vojni začelo z močno rastjo svoje fizične strukture, ki je kulminirala nekako v sedemdesetih letih. V okviru tega razvoja je pridobilo tudi nekatera kvalitetnejša arhitekturna dela in nekaj del eminentnih arhitektov. Vse to tvori kulturno bogastvo našega prostora.
V oziru na to, da celo nekateri od kvalitetnejših objektov iz različnih razlogov doživljajo preobrazbe, ki so nekvalitetne oziroma nasilne in uničujejo arhitekturo, predlagam, da novomeška občina v sodelovanju z Zavodom za varstvo kukturne dediščine čimprej pripravi pregled kvalitetnejše moderne arhitekturne in urbanistične dediščine v novomeški občini ter jo tudi ustrezno zavaruje pred neprimernimi posegi z občinskim odlokom.


11. TELOVADNICA STOPIČE – vprašanje
Glede na to, da v javnost prihajajo najrazličnejše informacije o tem, kakšna, kako velika naj bi bila telovadnica v Stopičah in glede na to, da župan občinskih svetnikov o tem doslej sploh še ni natančneje seznanil, prosim, da občina posreduje projektno nalogo (ali njen kvaliteten povzetek), ki je bila pripravljena za arhitekturni natečaj za to telovadnico. Zanima me tudi, ali je bila višina investicije omejitveni faktor pri pripravi natečajnih projektov.

12. OGLASNI AVTO NA ŠMIHELSKI CESTI – vprašanje
Ob Šmihelski cesti, nekako nasproti pokopališča Šmihel, že dalj časa stoji reklamni tovornjak. Na njem je nameščen reklamni pano, ki oglašuje podjetje Poravnava.
Zanima me, ali je na tistem oziroma takšnem mestu ob cesti parkiranje dovoljeno, in ali je treba za tako oglaševanje plačevati komunalno takso ter kolikšna je višina le te. Zanima me tudi, ali je parkiranje na način, kot smo mu priča ob Šmihelski cesti dovoljeno.13. KAMP V PORTOVALU – vprašanje
Župan Muhič je v svojem programu dela navedel, da bo v letu 2008 uredil kamp v Portovalu.
Zanima me, kje točno kamp bo, kako bo urejen, kdaj se bo pričelo urejanje, koliko bo ureditev stala občinski proračun.

14. ODGOVORI NA PRETEKLA VPRAŠANJA IN POBUDE – pobuda
Glede na to, da občina doslej še ni odgovorila na nekaj preteklih vprašanj in pobud občinskih svetnikov predlagam, da to stori na prvi naslednji seji občinskega sveta, saj jo k temu obvezuje tudi Poslovnik občinskega sveta.


Tomaž Levičar, univ. dipl. ing. arh.

Mestni svetnik

1 komentar:

damijan pravi ...

Na nekatera vprasanja bo lahko odgovoril le bog, ker dolocenih odgovorov nihce ne pozna, se najmanj zupan in kamarila, jaz lahko posredujem le odgovor, ki se nanasa na cirkus na Loki.
Na koncu predstave je v areno stopil clovek in z lista papirja prebral zahvalo. Zahvalil se je občini, županu in na koncu "se moram zahvaliti še Novomeščanu Kuljaj, ki je vse to omogočil!"
Iz povedanega je razvidno, da je vse skupaj plačal omenjeni gospod iz svojega žepa, za vsa dovoljenja in kar je še potrebno, je takse in vse stroške prav tako plačal omenjeni gospod iz svojega žepa, ker drugače bi bil po moje omenjen po funkciji, ne po imenu?!
Ja, to je odgovor na tvoje vprašanje in še na marsikatero drugo. To pač ni naše, ni občinsko, on ne dela za nas, mi smo bolj ko ne njegovi talci. Saj smo ga izvolili, ne?!?