ponedeljek, 28. januar 2008

KOMUNALNI PRISPEVEK ZA NAŠE ŠOLE

O plačilu komunalnega prispevka za gradnjo stavb splošnega družbenega pomena, še posebej šolskih in zdravstvenih stavb, ter o načelnosti in spominu kolegov v občinskem svetu.

Lanskega septembra je občinski svet na svoji 8. seji obravnaval vprašanje oprostitve plačila komunalnega prispevka za Šolski center Novo mesto. Navkljub protestu opozicije in celo navkljub obrazložitvi občinskih strokovnih služb, da županov predlog glede oprostitve plačila davka na podlagi veljavnega občinskega odloka in ostalih predpisov, na katerih odlok sloni, ni možen oziroma dopusten, je večina v občinskem svetu oprostitev vendarle kar izglasovala. Škoda za občinski proračun in škoda za legaliteto, toda dobro za razvoj šolstva.

Kakor koli, tedaj je Štefan David, ki je občinski svetnik (Zveza za Dolenjsko) in tudi direktor Šolskega centra Novo mesto, dejal, da bi se oziroma da se bo za enako obravnavo glede plačevanja komunalnega prispevka zavzel tudi pri drugih podobnih primerih investicij v šolstvo, skupaj z njim pa bo tako politiko zastopala tudi njegova stranka in še kdo.

Pa so očitno na svoje besede David, Zveza za Dolenjsko in še kdo povsem pozabili. V mesecu decembru je občinski svet na svoji 11. seji namreč prvič obravnaval nov odlok o komunalnem prispevku, kakršnega je občinskemu svetu posredoval župan Muhič.
Dokument govori tudi o finančnih bremenih ob gradnji šolskih zgradb. Ne le, da bodo te po predlogu odloka s komunalnim prispevkom obremenjene, čeprav smo smeli upati drugače, ampak je zanje predlagan celo precej višji faktor za dejavnosti, kot je sicer najnižji možni. Predlagan je faktor 1,15, najnižji možen pa je 0,7. Faktor dejavnosti v izračunu višine komunalnega prispevka pač vpliva na celotno ceno. No, ne Štefan David ne njegova Zveza za Dolenjsko nista temu predlogu niti z besedico oporekala.

Iz razlogov, ki jih tu niti ne gre na dolgo in široko navajati, sem se odločil, da njihovo »napako in pozabljivost« odpravim.
Na skupni seji odborov za okolje in prostor ter za komunalo in promet, ki je bila pretekli teden, sem zato predlagal in ob pomoči kolegov v odborih uspel uveljaviti, da odbora predlagata občinskemu svetu v sprejem amandma odloka, ki znižuje faktor dejavnosti za stavbe splošnega družbenega pomena.
Amandma bo omogočil, če bo seveda potrjen še na občinskem svetu, da se za stavbe splošnega družbenega pomena zagotovi faktor dejavnosti 0,7 (namesto sedaj predlaganega 1,15) in s tem v končni fazi zagotovi tudi nekaj nižji komunalni prispevek, ki ga bodo morali investitorji v tovrstne zgradbe plačati v naši občini.
Po »Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena« so »stavbe splošnega družbenega pomena«:
-stavbe za kulturo in razvedrilo,
-muzeji in knjižnice,
-stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo,
-stavbe za zdravstvo,
-športne dvorane.
(glejte CC-SI strukturo)

Toda odločil sem se, da bom na občinskem svetu, na njegovi 12. seji, predlagal še en amandma odloka. Ta bo tudi šolske zgradbe v naši občini popolnoma oprostil plačila komunalnega prispevka.
Kako in zakaj? Predlog »Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Novo mesto« v 6. členu navaja faktorje dejavnosti. Ti so za različne vrste stavb različni. Kot sem že dejal, so v predlogu odloka stavbe splošnega družbenega pomena obremenjene kar s faktorjem 1,15. Omenjena odbora, naj ponovim, sta na svoji zadnji seji na moj predlog izglasovala amandma odloka, predlagan bo občinskemu svetu v sprejem, ki bo za tovrstne stavbe določil faktor dejavnosti 0,7, ki je po 4. odstavku 6. člena »Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka« najnižji možen.
Toda glede na to, da 2. odstavek 83. člena »Zakona o prostorskem načrtovanju« občinam sedaj vendarle omogoča, da v svojih novih odlokih o komunalnem prispevku za posamezne vrste stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo predpišejo, da se oprostijo plačila komunalnega prispevka, ne da bi to morala občina nadomestiti iz lastnega proračuna, bom predlagal, da novomeška občina v tem novem odloku to možnost tudi izkoristi ter tako dodatno vzpodbudi oziroma olajša investicije na teh pomembnih področjih.
Amandma, ki ga bom predlagal, se bo glasil:
»16. člen Predloga odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Novo mesto se spremeni tako, da se mu doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo stavb za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in stavb za zdravstvo (CC-SI: 1264).««
Zadevo bom utemeljil z možnostmi, ki jih tu občini nudi zakonodaja, z moralno zavezo občinskega sveta ob sprejemu odločitve o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za Šolski center Novo mesto v preteklem letu, z dejstvom, da razumem razvoj šolstva in zdravstva ter s tem seveda zgradb za njihovo delo za strateški interes novomeške občine, in navsezadnje z dejstvom, da je v veliki večini primerov investitor v te vrste zgradb tako ali tako iz javnega proračuna financirani sektor.

Upam, da mi je kolega Štefan David za to »pomoč« vsaj malce hvaležen. To bo pač preprečilo krivice in bodočim investitorjem v šolske stavbe omogočilo tak status, kakršnega je bil lani zelo privilegirano in po čudni poti deležen Davidov Šolski center Novo mesto.
Seveda pa še bolj upam, da bo amandma, za katerega moram prej pridobiti vsaj 5 podpisov občinskih svetnikov, podpisal tudi moj svetniški kolega Štefan David in tako vendarle držal besedo, ki jo je pred meseci dal, pa kasneje nanjo očitno malce pozabil. Jaz pa nisem pozabil. Zato pa imamo ljudje kolege, mar ne?

Glejte tudi: http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/10/drava-brez-komunalnega-prispevka.html


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: