petek, 28. september 2007

POBUDE IN VPRAŠANJA - 8. SEJA

Včeraj, 27. septembra, je bila 8. seja občinskega sveta, na kateri sem ob točki »Pobude in vprašanja« izpostavil naslednje:


PRODAJA OBJEKTA SEIDLOVA CESTA 1 – vprašanje, pobuda
V javnost je prišla informacija, da občina oziroma župan načrtuje prodajo osrednje občinske stavbe na Seidlovi cesti 1 in da bo v občina za prenovljenim delom rotovža zgradila nov objekt, kamor bo poleg 10, ki delajo v rotovžu, umestila še preostalih 90 svojih zaposlenih.

Menim, da je razmišljanje o prodaji objekta Seidlova cesta 1 povsem neprimerno, saj gre za zelo kvalitetno nepremičnino, ki jo občina že sedaj potrebuje zase in v njej lahko zadovolji praktično vse svoje potrebe glede poslovnih površin in nasploh glede poslovanja. Še več, lokacija dopušča tudi izgradnjo morebitnega prizidka na zadnji strani obstoječega objekta, če bi se za to seveda kdaj pokazale potrebe. Lokacija Seidlova cesta 1 je izpostavljena in dobro dostopna obiskovalcem, objekt pa v celoti najbrž že sedaj dovolj razsežen za vse potrebe občine. Povsem nesmiselno je objekt prodajati in graditi novega sredi starega mestnega jedra, kjer po grobi oceni v dopustnih gabaritih gradnje zagotovo ni dovolj prostora za umestitev še 90 zaposlenih, še večji problem pa je oziroma bo ob realizaciji takih županovih namer zagotovitev parkirišč za zaposlene. Ob vsem tem pa gre ob vedno novih selitvah in morebitni gradnji tudi za izgubo dragocenega časa in energije in denarja, ki jih je bolj smiselno vlagati v kakšne druge naloge.

Zanima me ob vsem tem tudi, ali je občina edini lastnik stavbe Seidlova cesta 1. Ali je ministrstvo za obrambo, ki zaseda pritlične prostore, solastnik ali samo najemnik? Če je MORS le najemnik, me zanima, kdaj se izteče najemna pogodba z njimi? Ali lahko občina z njimi najemno pogodbo predčasno prekine – očitno je namreč, da bi prostori, ki jih zdaj uporablja MORS, bili dobrodošli občini.
Prosim, da župan tudi izčrpno pojasni oziroma utemelji svojo namero glede prodaje Seidlove ceste 1 in gradnje za rotovžem.PREDLOG ZA NOVOGRADNJO NA SMREČNIKOVI ULICI – vprašanje, pobuda
Ob severnem robu Smrečnikove ceste med križiščem s Trdinovo ulico in vrtcem že desetletja stojijo barake – garaže. Gre za izredno dragocen prostor, ki je po mojem mnenju danes neprimerno in seveda preskromno izrabljen, obenem pa je po mojih informacijah celo v lasti Mestne občine Novo mesto – vsaj zemljišče.

Zanima me, kdo je dejansko lastnik parcele oziroma parcel, na katerih stojijo navedene garaže, ter ali so lastniki posameznih garaž zasebniki ali pa je to občina. Kako je to urejeno v zemljiški knjigi?
Predlagam, da občina nagovori lastnike zemljišč, na katerih stojijo garaže in tudi širše, oziroma lastnike garaž, če to pač ni občina, za pripravo lokacijskega načrta, ki bi omogočil bolj kvalitetno ureditev prostora – izgradnja podzemnih parkirišč, novi poslovni prostori (pisarne, trgovine ipd) ter morebiti tudi nova stanovanja. K realizaciji takega projekta bi občina lahko pritegnila svoje podjetje Zarja d.d., ki bi naj se ukvarjalo tudi s tovrstno gradnjo.
(Občina ima v rahli povezavi s to zadevo že pripravljen tudi projekt »Ureditev Resslove ulice – strokovne podlage« – številka projekta 41/97, ki ga je julija 1997 izdelalo podjetje Spina.)

Več na: http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/08/novogradnja-na-smrenikovi.html


KNJIŽNIČNA KINOTEKA – vprašanje, pobuda
Zanima me, po kakšnem ključu se Knjižnica Mirana Jarca odloča za nakupovanje filmov, koliko filmov je nakupila v posameznih letih, odkar pač gradi svojo zbirko filmov, kje knjižnica filme na DVD-jih in VHS kasetah kupuje. Ali ima knjižnica pripravljen seznam filmov, ki jih želi kupiti, je ta seznam kje objavljen, ga je možno videti?

Sodim, da mora tudi novomeška knjižnica v prvi vrsti graditi svojo zbirko filmov v oziru na kvaliteto. Zato predlagam, da Knjižnica Mirana Jarca v povezavi s strokovnjaki s področja filma pripravi seznam filmov, če ga seveda še nima, ki jih mora pridobiti, ter da zatem te filme tudi prednostno kupuje.
Kakor je navada pri knjigah, da so mnoge v knjižnici pač v tujih jezikih, menim, da je tudi pri zbirki filmov sprejemljivo, da so filmi v tujih jezikih, predvsem v angleščini, če pač vseh ni moč pridobiti s slovenskimi podnaslovi.

Več na: http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/08/naa-knjinica-in-slavni-filmi.html


LUČI NA ROTOVŽU – vprašanje, pobuda
Ob prenovi rotovža je občina na njegovo glavno pročelje namestila tudi dekorativno osvetlitev, a ta že dalj časa ne deluje.

Predlagam, da občina osvetlitev popravi oziroma pojasni zakaj tega morebiti ne namerava storiti.

Glejte tudi: http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/08/temni-rotov-v-poletni-noi.html


BRV PREKO TEŽKE VODE NA LEBANOVI ULICI – pobuda, vprašanje
Preko potoka Težka voda je med Lebanovo ulico in Nad mlini urejena brv za pešce. Brv očitno že precej let ni bila obnovljena, zato je v zelo slabem stanju.

Predlagam, da občina brv, sklepam, da je v njeni lasti, prenovi oziroma po potrebi zgradi novo, ki bo primerna tudi za kolesarje (brez stopnic).
Prosim tudi za informacijo, zakaj občina dovoli, da se infrastrukturni vodi na vizualno povsem neprimeren način vodijo po novomeških mostovih, kakor je primer tudi na tem mostičku. Kdo daje soglasje k načinu vodenja infrastrukturnih vodov?

Glejte tudi: http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/08/zgaran-most-in-svea-cev.html


GLAVNI TRG 25 – pobuda, vprašanje
Zanima me, če je rešeno vprašanje lastništva prostorov v zgornji etaži stavbe Glavni trg 25 (nekdanji Barve-laki oziroma Drogerie Markt) glede česar je v zadnjih letih potekal »spor« z Mercatorjem.

Ali so prostori na Glavnem trgu 25 sedaj formalno v lasti občine? Če so v lasti občine, kakšni so načrti župana glede uporabe teh prostorov v prihodnosti? Zakaj občina ob očitni prostorski stiski za svoje službe tamkaj začasno ne uredi svojih poslovnih prostorov?


OTROŠKA IGRIŠČA 2007 – pobuda, vprašanje
V dosedanjem času tega leta še ni bilo zaslediti kakršnih koli aktivnosti občine na področju urejanja novih igrišč ali prenove obstoječih, čeravno so v ta namen v proračunu zagotovljena finančna sredstva in čeravno so na mnogih igriščih nujna vzdrževalna dela, recimo popravilo ali nadomestilo igral ipd. Nenavadno je tudi, da se te naloge občina ni lotila že prej, da bi otroci že v poletnih mesecih lahko igrišča kar najbolj polno uporabljali.

Zakaj občina doslej na tem področju ni ničesar naredila? Kam bo vložila proračunska sredstva, katera igrišča bo z njimi letos prenovila, kje in kakšna igrišča bo letos občina uredila na novo?


NARODNI DOM – vprašanje
V zadnjem obdobju ni zaslediti novic v zvezi z Narodnim domom, pa tudi ne z ustanovo, ki je bila ustanovljena v interesu skrbi za ta objekt, predvsem pa v funkciji zbiranja sredstev za prenovo.

Zanima me, kakšni so županovi načrti v zvezi z nadaljevanjem prenove Narodnega doma – finančno, časovno, organizacijsko, ob tem pa me zanima tudi, kaj se pravzaprav dogaja z »Ustanovo za Narodni dom«.


SPREHAJALNA POT OB KRKI V MESTNEM JEDRU – vprašanje
V veljavnih Prostorskih ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra je predvidena tudi ureditev sprehajalne poti po levem bregu Krke od obstoječega Župančičevega sprehajališča do Parka EU. Občina bi seveda morala najprej pridobiti v last za ureditev te poti potrebna zemljišča, v najslabšem primeru pač preko postopka razlastitve.
Na odseku med Parkom EU in Strojarsko ulico so dogovori občine z lastniki potekali že pred časom, večina pa je bila ureditvi poti naklonjena oziroma ji ni nasprotovala.

Zanima me, kako občina sedaj vodi dogovarjanje z lastniki zemljišč, kdaj bo za ureditev poti potrebne dele parcel odkupila ali sklenila služnostno pogodbo ter kdaj bo pot urejena.


PLEČNIKOV SPOMENIK – vprašanje
Ob Ljubljanski cesti v Bučni vasi stoji spomeniko NOB, ki je delo Jožeta Plečnika. Spomenik je slabo vzdrževan.

Zanima me, ali občina skrbi za ta spomenik oziroma kdo nasploh v MO Novo mesto skrbi za spomenike NOB in za ostala spominska obeležja.

Glejte tudi: http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/08/plenik-v-plevelu.html
ODKUP IN UREDITEV GRADU GRM – vprašanje
Župan Muhič je lani napovedal, da bo poskrbel za grad Grm, v njem pa uredil tudi vinsko klet. Glede na to, da grad ni še niti v lasti občine, je to seveda smela, vsekakor pa podpore vredna obljuba.

Zanima me, kaj občina trenutno dela v zvezi z gradom Grm. Kako potekajo postopki nakupa gradu (stavbe in zemljišča), kako je s pripravo lokacijskega načrta,…?


UREDITEV ALI PRODAJA OBMOČJA OB KANDIJSKEM KRIŽIŠČU – vprašanje, pobuda
Mestna občina Novo mesto je po mojih podatkih lastnik dela območja na severo-vzhodnem kvadrantu križišča ob Kandijskem mostu - na desnem bregu Krke. PUP za mestno jedro Novega mesta (Posebna morfološka (krajinska) enota Ragov log in Ragovska ulica) na tu dopušča možnost dopolnilne gradnje.

Predlagam, da občina skupaj z drugimi lastniki v tem območju (k.o. Kandija, parc. št. 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171,…) nemudoma pristopi k pripravi lokacijskega načrta za preureditev območja, saj se nudijo možnosti za izgradnjo novega poslovnega objekta, v okviru katerega bi bilo možno v podzemlju pridobiti tudi nova parkirna mesta. V kolikor bi v projekt prenove območja vključili tudi del obstoječe pozidave, se nudijo možnosti za večji projekt, ki bi moral biti zanimiv tudi za občinsko podjetje Zarja d.d.

V kolikor občina ne namerava pristopiti k realizaciji takega projekta, predlagam, da parcelo proda interesentu za izvedbo pozidave, vsekakor pa pomaga pri pripravi prostorskega akta.


PRENOVA DELA KANDIJSKE CESTE – vprašanje, pobuda
Novomeška občina je manjši soinvestitor pri prenovi krajšega odseka Kandijske ceste. Po razpoložljivih podatkih naj bi se zgolj okoli 100 metrov dolg odsek prenavljal od septembra pa vse do maja prihodnje leto.

Zanima me, zakaj se bo tako kratek odsek prenavljal toliko časa. Prosim, da občina poda oziroma pridobi natančna pojasnila glede tako dolgega obdobja rekonstrukcije ceste, zaradi česar bo močno oviran tudi mestni promet.
Predlagam, da občina skupaj z državo od izvajalca zahteva najkrajši možni rok izvedbe prenove tega zgolj 100-metrskega odseka ceste.


ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA IN POBUDE NA WWW.NOVOMESTO.SI – vprašanje, pobuda
Opazil sem, da celo po nekaj mesecih občina še vedno ni uspela na svoji spletni strani objaviti odgovorov na svetniška vprašanja in pobude, čeravno gre za dokaj enostavno nalogo.

Seveda ponavljam pobudo, da naj se odgovori na svetniška vprašanja in pobude objavljajo ob zapisniku posameznih sej občinskega sveta in na način, da bo enostavno možno iskanje, obenem pa prosim za pojasnilo, zakaj doslej to ni bilo storjeno.
POTOVANJE V ANGLIJO NA ENTENTE FLOREALE – vprašanje
Informacija na občinski spletni strani nakazuje, da se je podelitve priznanj s tekmovanja urejenosti mest Entente Floreale, ki se je odvilo v Angliji, udeležilo 7 udeležencev, morda celo več?, iz Mestne občine Novo mesto, med njimi celo član uprave podjetja Zarja d.d.. Tako obsežna delegacija za prevzem priznanja je naletela na čudenje in celo ogorčenje nekaterih naših občanov, ki se jim seveda v načelu pridružujem tudi sam, saj menim, da bi vse potrebno v Angliji v tem primeru lahko postorila tudi številčno bistveno skromnejša delegacija, tudi zgolj enočlanska, predvsem pa je taka razsipnost neumestna v času, ko župan javno govori, da skromen občinski proračun ne omogoča izvajanja nekaterih projektov.

Prosim za informacijo o tem, koliko udeležencev se je dogodka v Harrogatu udeležilo iz Novega mesta, kolikim je stroške potovanja, bivanja itd krila Mestna občina Novo mesto, kakšni so bili stroški potovanja v celoti in na posameznega udeleženca po posameznih postavkah (letalska pot, bivanje, dnevnice, lokalne poti, darila ipd), koliko časa je obisk trajal, kakšen točno je bil program obiska in seveda kakšna je bila na tem dogodku naloga vsakega posameznega udeleženca iz MO Novo mesto.
Zanima me tudi, po kakšnih kriterijih sicer občina načrtuje svoje poti v tujino in v oziru na kaj se odloča o številu zastopnikov.
Prav tako me zanima, katerih dogodkov v tujini se je MO Novo mesto udeležila v zadnjem letu dni, koliko in kateri udeleženci s strani MO Novo mesto so se jih udeležili.

Seveda pa izrekam tudi čestitke občini ob prejemu bronastega priznanja.


POROČILO O DELU ŽUPANA – pobuda
V medijih smo lahko zasledili informacijo, da je župan v prostorih rotovža na novinarskih konferenci predstavil svoje dosedanje delo. Predstavitev naj bi bila podkrepljena tudi s 39-stranskim poročilom.

Glede na to, da tovrstno poročilo more in mora zanimati tudi občinske svetnike in glede na to, da poročilo ni uvrščeno na dnevni red te seje, prosim, da župan svetnikom priskrbi izvod poročila, ki ga je ponudil novinarjem, na naslednji seji občinskega sveta.

Tomaž Levičar
Mestni svetnik


(fotografije: Narodni dom – predstavitev knjige Braca Mušiča, 27. september 2007; Kandijska cesta, avgust 2006; Plečnikov spomenik, 24. avgust 2007; strop baročne sobe gradu Grm, 5. september 2007; Seidlova cesta 1, 15. september 2007; občinska stavba Glavni trg 25, 26. september 2007)

1 komentar:

Slavko Gegič pravi ...

Tako izčrpnega poročanja o svetniških pobudah pa še ne. Sem zadovoljen. Bi nas pa še zanimalo, kaj se je sicer še dogajalo na občinskem svetu. Imaš čas, da bi nam tudi o tem kaj povedal? Vnaprej hvala, lps